Innføring av takst for nullutslippskjøretøy i Trøndelag

Forhandlingsbrudd mellom Verdal, Levanger og Frosta. Skuffet Silje Sjøvold og Bjørn Iversen  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Trøndelag Høyres fylkespolitikere Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf legger opp til debatt i ulike media om innkreving av bompenger for elbilistene. Bakgrunnen for dette er fylkestingets vedtak fra 15. juni i år, men favner også videre enn det. Som vanlig utfordres posisjonspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Denne debatten tar vi gjerne. Vi må likevel utvide det rimelig snevre perspektivet de to Høyre-politikerne legger opp til.

LES OGSÅ: Kutt bompengene og gjør fergene gratis

Saken dreier seg naturligvis om miljøpolitikk. Alle seriøse politikere tar jo klimakrisen inn over seg. For Ap er det i tillegg slik at vi i alle deler av politikken må vurdere fordelingsvirkningene av det vi gjør. Byrder og goder må fordeles rettferdig. Som samfunn vil vi aldri lykkes med å få nødvendig oppslutning om en god og målrettet miljøpolitikk hvis ikke både byrdene og godene ved denne fordeles rettferdig. Dette gjelder selvsagt også i bilpolitikken. Hensiktsmessigheten ved og varigheten av samfunnets kolossale ressursbruk på elbilsubsidiering må kunne vurderes løpende.

LES OGSÅ: Gratis ferge er billig distriktspolitikk

Kjernen i vår problemstilling denne gang dreier seg om hvor stor andel av bomtakstene elbilistene skal betale. Det er faktisk slik at lettelser for elbiler medfører økte utgifter for andre. Når passeres grensen for hva som er rimelig her? Det er heldigvis etter hvert oppnådd en bred politisk forståelse for at også nullutslippskjøretøyene må bidra i de spleiselagene ethvert bompengeprosjekt er. Samtidig setter nasjonale myndigheter grenser for elbilistene bidrag. Maks grense er at disse kan betale 50 prosent av ordinær takst.

Fylkeskommunene må påta seg et garantiansvar for alle bompengeprosjekter innen fylkets grenser. Kreves det inn for lite bompenger til at den på forhånd vedtatte bompengeandelen i hvert enkelt prosjekt dekkes inn, utløses dette garantiansvaret. Det vil til syvende og sist belastes fylkeskassen og dermed gå ut over andre gode formål, eksempelvis videregående opplæring, fylkesvegnettet eller for den del tannhelse. Som fylkespolitikere må vi forholde oss til dette faktum. Det neste spørsmålet blir da hvordan satsene fordeles mellom ulike typer kjøretøyer. Kort og godt: Hvem skal betale mer når andre skal betale mindre?

Gjennom flere tidligere behandlede saker har Trøndelag fylkeskommune gjort vedtak om å innføre 50 prosent takst for elbiler i alle aktuelle bomvegprosjekter i Trøndelag. 50 prosent takst vil si 50 prosent rabatt. Fra flertallspartienes side har vi ment at det er riktig politikk å utnytte dette handlingsrommet. Elbilistene må bidra til spleiselaget!

Tilsvarende vedtak om 50 prosent satser er også gjort for E6 Trondheim–Stjørdal og Miljøpakken. Store takstreduksjoner i bomringer vil fremdeles være et av mange goder elbilistene nyter godt av: Momsfritak og ulike store avgiftslettelser ved både ved kjøp og i drift har gjort og gjør at elbilandelen har økt meget sterkt. Mer enn halvparten av dagens personbilsalg er nullutslippskjøretøyer. Ved enkelte bomstasjoner er elbilandelen passert 20 prosent og er meget raskt stigende. Forskjellsbehandlingen mellom elbiler og andre må etter hvert bygges ned.

Samtidig er det jo slik at elbilene fører med seg de samme ulempene og belastningene som tradisjonelle biler gjør ikke minst i og rundt byene: Trengsel, trafikkorker, vegslitasje, mikroplastavfall gjennom dekkslitasje. Elbilene er gjennomsnittlig adskillig tyngre enn tradisjonelle personbiler, det gir større vegslitasje og mer mikroplastavfall. Undersøkelser viser at el brukes mer, kjørelengden øker ved alle disse fordelene, trafikken øker. Skal ikke elbilistene gjøre opp for seg her?

Når det gjelder E6 Stjørdal–Trondheim og Miljøpakkeprosjektene, kreves det imidlertid enighet mellom Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om bompengesatsene. Her har etter forhandlinger partene møttes i et kompromiss der bompengesatsene for elbiler ligger som i dag, men vil gradvis bli trappet opp de nærmeste årene. Det er dette framforhandlede forhandlingsresultatet fylkestinget behandlet i junimøtet. Selvfølgelig respekterte Trøndelag fylkesting et framforhandlet resultat, selv om det fraviker noe fra våre tidligere vedtak.

Høyrepolitikerne Eiden og Kierulf mener at dette kompromisset burde vært gjennomført på samtlige bompengeprosjekter i Trøndelag og at fylkestinget dermed burde endret alle tidligere bomvegvedtak. Det mener ikke Arbeiderpartiet. Det vil være merkelig om fylkeskommunen skulle la bystyret i Trondheim få innflytelse over vegnettet i distriktene i et så utpreget distriktsfylke som Trøndelag.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå