Prioritert fremkommelighet for kollektivtrafikken er bra for alle!

KUTTE KOLLEKTIVFELT?: Det er i dag to kjørefelt på strekningen fra krysset med Voldgata til Hospitalskirka i Kongens gate, ett kollektivfelt og et felt for vanlig trafikk. Nå er det aktuelt å kutte ett av feltene.  Foto: Martin Haugland Andersen

Saken oppdateres.

Fjerning av kollektivfelt i Kongens gate representerer en nedprioritering og svekkelse av kollektivtrafikkens konkurranseevne mot privatbilen, og reisetiden for miljøvennlige reiser vil øke. For hvert ekstra minutt lengre kjøretid for bussene fra Ila til Prinsenkrysset vil kostnadene øke med 2,8 millioner per år.


Ny løsning i Kongens gate kan øke reisetiden for bussen

Hvis et av kjørefeltene fjernes, kan reisetiden for busspassasjerene gå opp med 20 sekunder med økt busstrafikk, ifølge rapport.


Kollektivtrafikkens konkurranseevne mot bilen må styrkes – ikke reduseres, ellers må tilskuddsnivået fra Miljøpakken økes for å opprettholde det samme tilbudet. I timen mellom klokken 07.00 og 08.00 på hverdag tilsvarer kapasiteten på kollektivtilbudet 6,5 km sammenhengende bilkø.

AtB vil formidle at det anbefalte tiltaket om kun to kjørefelt i Kongens gate er å gå i feil retning for å lykkes med nullvekstmålet, og vi vil sterkt fraråde en nedskalering av kapasiteten. Syklende og gående har like gode betingelser i parallellgatene til Kongens gate.

Kollektivtrafikken har til motsetning ingen alternative gater til Kongens gate. En tofelts løsning med blandet trafikk fremmer ikke fremkommelighet for kollektivtrafikken, og alternativet vil kunne gi store forsinkelser ved uhell og hendelser i gata.


Uholdbare forhold i Kongens gate

Problemene har vært kjent i flere år.


Trondheim vil være helt avhengig av et konkurransedyktig kollektivtilbud for å innfri nullvekstmålet. Mobilitetsanalyser utført i 2021 viser at befolkningen er økende opptatt av effektiv reisetid som motivasjon for å parkere bilen. Gjennom å prioritere kollektivtrafikkens fremkommelighet og attraktivitet, vil Miljøpakken spare seg for veginvesteringer og få forutsigbare kostnader for drift av kollektivtrafikken i fremtiden.

Asplan Viak/Urbanet analyses rapport til Kommunens Sentralforbund i mai 2022 løfter frem behovet for full fremkommelighet for å styrke kollektivtrafikkens attraktivitet, men det betinger at kommune, fylkeskommune og kollektivplanleggere spiller på lag. Styrket fremkommelighet reduserer kostnadene, som igjen brukes til styrking av tilbudet.

Et godt eksempel på dette er Oslo, hvor det i 2005 ble innført fem minutters frekvens på trikken – kun ved å rydde i gatene og stenge enkelte gater i rushtiden – uten økte tilskudd. I Miljøpakkeområdet, unntatt E6 – viser bomsnittene en økning i elbilpasseringer på 51 prosent fra 2019 og frem til i dag. Vi frykter for kollektivtrafikkens fremkommelighet, både fordi elbilene har tilgang til kollektivfeltene og er en vesentlig konkurrent til kollektivtrafikken med dagens økonomiske rammeverk.

For å lykkes med nullvekstmålet, må ambisjonen være å fremme tiltak som gjør det enklere å velge kollektiv fremfor bilen, ikke motsatt. AtB fraråder derfor å bygge ned kollektivfelt som det foreslås i Kongens gate. En velfungerende by er avhengig av et effektivt og attraktivt kollektivtilbud for å sikre god fremkommelighet for alle – også de som er avhengig av bil.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå