Det har vært sterke protester langs Norges kyst, fakkeltog og markering foran Stortinget mot regjeringas foreslåtte grunnrenteskatt på 40 prosent for oppdrett av laks i norsk farvann. Når det koster rundt 40 kroner å produsere en kilo laks, er fortjenesten rundt 20 kroner kiloen. I 2020 var lakseprisen 56 kroner kiloen og dette ga oppdretterne driftsmarginer på 20–25 prosent, en superprofitt få andre næringer er i nærheten av.

Steven Crozier Foto: Privat

40 prosent grunnrenteskatt vil redusere en driftsmargin på 25 prosent til 15 prosent, som fortsatt er en meget god fortjeneste. Utenlandske aktører eier en økende andel av produksjonskapasiteten i oppdrettsnæringa og i de tjue største selskapene steg andelen utenlandske eiere fra 41,9 prosent til 47,3 prosent fra 2015 til 2018. I de resterende oppdrettsselskapene falt den utenlandske eierandelen fra 12,2 prosent til 11,6 prosent i samme tidsrom, og tallene er i dag omtrent uendret.

Mowi er den største lakseoppdretter i Norge med 77 prosent utenlandsk eierskap. Salmar er nest størst med 30 prosent utenlandske eiere. Med en gjennomsnittlig laksepris på rundt 95 kroner per kilo kan fortjenestemarginene for andrekvartalet i 2022 bli de aller beste noensinne, med mindre råvareinflasjonen har spist opp mye av lønnsomheten.

Ebit er et mål på bedriftens lønnsomhetsgrad når man også regner med investeringene. Earnings Before Interests and Taxes som er inntjening før renter og skatt. Mowis totale operasjonelle Ebit pr. kg laks i tredje kvartal 2022 var omlag 27 kroner. 40 prosent grunnrenteskatt ville ha redusert Mowis Ebit i Norge fra ca 27 kroner til ca. 16 kroner pr. kg laks, som fortsatt er høyere enn i alle de andre landene der Mowi opererer.

«Grunnrenteskatt  kan være en fornuftig løsning for å sørge for at overskuddet fra oppdrettsnæringen blir værende i Norge. Slik kan man sikre at fellesskapet får sin del av avkastningen selskapene får ved å utnytte naturressurser det ikke fullt ut betales for». (Professor Jan I.Haaland, NHH).

Hvilke tall grunnrenteskatten skal beregnes ut fra, er i forslaget endret fra Nasdaq spotpris til faktisk salgspris. Kjøp av nye konsesjoner bør regnes som fradragsberettiget investering. Formueskatt på arbeidende kapital bør fjernes, da det disfavoriserer norske eiere og unødig tapper egenkapitalen.

Betyr den foreslåtte grunnrenteskatten at Mowi, som i Norge har og sannsynligvis fortsatt vil ha sin største fortjeneste på lakseoppdrett, vil flytte sine operasjoner til der det ikke er grunnrenteskatt? Eller er norsk farvann, infrastruktur og arbeidstakere med kompetanse et fortrinn de helst ikke vil gi slipp på? Jeg vil gjerne vite hva lakseindustrien selv mener er rimelig betaling for bruk av felles ressurser.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe