Mens Midtbyen gradvis tømmes for aktiviteter og liv, planlegges store boligprosjekter i byens utkant.