Temperaturen øker i debatten om campus. Spriket mellom NTNU og kommunen er urovekkende.

Tonen er skjerpet, formannskapet sier fra om at de ikke vil ha utbygging i grøntområdene på vestsiden av Gløshaugen. De gir også tydeligere beskjed om at NTNU må ha «en sterk tilstedeværelse i Midtbyen, innenfor elveslyngen».

Lederen for campusprosjektet, Merete Kvidal, prøver å glatte over og gir uttrykk for at formannskapets vedtak er uproblematisk. Likevel er det liten tvil om at det er en reell interessekonflikt i campussaken. NTNUs eget utvalg, rektor og styre har gått inn for en mest mulig kompakt utbygging på og ved Gløshaugen, og de har lagt frem skisser der vestlige deler av Høgskoleparken tas i bruk.

Høringsuttalelsen fra formannskapet i september inneholdt også klare signaler om å prioritere Midtbyen og «i så stor grad som mulig» ta vare på grøntarealene, men formuleringene var så runde at de kunne tolkes som milde henstillinger.

I lys av politikernes uttalelser til avisen og i tirsdagens møte, er det liten tvil om at det de egentlig sier er: Ligg unna parken og kom dere til Midtbyen!

LES OGSÅ: Setter foten ned for bygging i parken

Siden det ikke er sannsynlig at staten vil gripe inn i en reguleringssak som denne, er NTNU nødt til å forholde seg til kommunens vilje. For politikerne er det imidlertid ikke nok at NTNU lar være å ese utover skråningene og isteden kryper sammen oppe på Gløshaugen. Det er heller ikke nok å opprettholde tilstedeværelsen i byen på dagens nivå. De vil at NTNU skal være mye mer til stede enn i dag. I så fall må store deler av dagens Dragvoll-miljø flytte til Midtbyen. Det ønsker ikke rektor og hans styre.

NTNU-ledelsens visjon om en kompakt utbygging der kommende sivilingeniører og humaniorastudenter skal «bumpe borti hverandre» til felles berikelse, blir ikke like lett å realisere på denne måten. Innvendingen mot politikernes standpunkt er at vi fort kan ende opp med en ny to-campusløsning.

Uansett, hvis lokaliseringskonflikten mellom NTNU og kommunens politiske ledelse ikke løses raskt, er det fare for at den kan bli en hemsko for videre fremdrift – og i verste fall svekke myndighetenes vilje til å sende opptil ti milliarder kroner til Trondheim. NTNUs ledelse vil nok forsøke å avdramatisere, men litt forenklet kan det sies at NTNU-ledelsen er opptatt av hva som gir det beste universitetet, mens politikerne tenker på hva som er best for byen.

Les også kommentaren "NTNU må holdes i stramme tøyler"

Allerede fredag i denne uken går den første innleveringsfristen ut for den internasjonale idékonkurransen om å utvikle campus. Ifølge innbydelsen skal forslagene gi ideer for campus «innenfor vedtatt lokaliseringskonsept». På det medfølgende kartet står det eksplisitt at det bare er løsninger for Elgeseter og Gløshaugen som inngår i idékonkurransen.

Det er vanskelig å forstå dette annerledes enn at deltakerne er bedt om å komme med forslag som baserer seg på en lokalisering kommunen ikke ønsker. I formannskapet ble ordet «provoserende» brukt. I første omgang skal juryen plukke ut tre til seks vinnere som får arbeide videre. Heldigvis er det fullt mulig å justere kursen før neste trinn starter.

Les også kommentaren "Vil man ha studenter til Midtbyen, må man si fra nå"

Hvordan NTNU løser flyttingen av Dragvoll og campuslokaliseringen, er en av tiårets viktigste avgjørelser innen byutvikling. I motsetning til noen av de andre store debattene vi har hatt i de siste årene, ser det nå ut til at motforestillinger og diskusjon kommer før det er for sent å påvirke beslutningene. Det er bra. Enkelte av de politiske partiene er nok ikke særlig lystne på et nytt opprør mot store bygg på attraktive grøntområder. Derfor er det smart å skjære gjennom allerede nå.

Fortsatt er handlingsrommet stort. Det er et betydelig potensial oppe på Gløshaugen, og det er trolig innenfor kommunens tålegrense å bygge noe mer på kanten av platået og i Hesthagen. Mulighetene innenfor elveslyngen er også mange. På Kalvskinnet er det mye plass, og på Leuthenhaven er det en ferdig regulert og ledig tomt som kommunen eier. Da må den tidligere rutebilstasjonen, «Trondheims styggeste bygg», rives. Risikoen for protestaksjoner her er neppe stor.

Utfordringen nå er at kommunen og NTNU-ledelsen må bli enige. Er det mulig å forene to hensyn, best for byen og best for universitetet?

NTNU ønsker å bygge ut øverst i den vestlige delen av Høgskoleparken. Mye grøntareal vil bli spart, men protestene har vært mange. Nå har politikerne sagt fra om at de ikke ønsker utbygging her. Foto: Christine Schefte
De grønne feltene på kartet er foreslåtte utbyggingsområder for campus. Idékonkurransen omfatter områdene innenfor sirkelen.