Skolehverdagen trenger variasjon og fag som stimulerer elevene praktisk og kreativt.

Det pågår en viktig kulturkamp i norsk skole. I høst har det vært livlig diskusjon om hvorvidt sang er på vei ut av skolen etter at Kunnskapsdepartementet presenterte ny overordnet del av læreplanverket for grunnskolen.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim har syngende forklart at det fortsatt skal synges i skolen. Musikkfaget skal ikke svekkes, og det blir strengere krav om kompetanse for lærere som underviser i musikk, sier han. Det er bra og nødvendig, men ikke nok, etter en periode hvor praktiske og estetiske fag har blitt skviset til fordel for såkalte basisfag.

At læreplanverkets overordnet del blir mer generell har symbolkraft, men det er neppe den største trusselen mot kulturfag i skolen. Diskusjonene om dette er nok mest uttrykk for en langvarig frustrasjon over nedprioritering av disse fagene.

Synet på læring og kunnskap som planen formidler, kan virke gammeldags og ensidig. Terping på at de grunnleggende ferdighetene er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter, samt at dette hører hjemme i alle fag, kan få skolen til å virke mer ensporet enn godt er.

Resultat fra enkeltskoler både i Trondheim og utenfor landets grenser tyder på at målbevisst satsing på estetiske og praktiske fag slett ikke går ut over ferdighetene i såkalte basisfag, snarere tvert imot. Det kan også bidra til å utjevne kulturelle og sosiale forskjeller.

Feversham primary i Bradford har blitt et berømt eksempel på en offentlig britisk skole som på seks år har gått fra bunn mot topp i nasjonale prøver, i lesing, skriving og matte. I The Guardian forklarer rektor suksessen med satsing på musikk, drama og kunst, med minst to timer musikk hver uke. Flere muslimske foreldre var skeptiske til popmusikk og kristne sanger i skolen. Etter at resultatene har talt for seg, har motforestillingene stilnet og fraværet ved skolen gått kraftig ned.

Skolehverdagen trenger variasjon og fag som stimulerer elevene praktisk og kreativt. For å lykkes bedre med det, trengs tiltak rettet mot lærerutdanningen, samt et mer helhetlig syn på kunnskap og dannelse.