Olje- og energidepartementet er i gang med en omkamp om høyesterettsdommen som slår fast at vindkraftutbyggingen på Fosen er ugyldig.

24. juni kom Olje- og energidepartementet med statsråd Terje Aasland i spissen med et brev der de redegjør for hva de mener er det juridiske grunnlaget for å utføre en «forvaltningsprosess» for å fatte nytt vedtak etter dommen i Høyesterett. Målet er ifølge departementet å «sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter kan ivaretas».

Departementet strekker lovtolkingen langt for sin framgangsmåte. De trengte også seks måneder for å få det til. Lovstrekkingen innebærer en særtilpasning til politiske ønsker om at kraftproduksjonen på Fosen skal fortsette som før. Slike framgangsmåter grenser til maktmisbruk som undergraver tilliten til demokratiets institusjoner.

I en tilsynelatende velfungerende og demokratisk rettsstat som Norge er det først når flertallsmaktas økonomiske interesser møter minoritetens livsgrunnlag, at tilliten til institusjonene testes. Fosensaken ser ut til å bli en test som regjeringen ikke består, ikke fordi statens konsesjon ble kjent ugyldig av Høyesterett, men fordi departementet legger opp til en særegen, uforutsigbar og partisk omkamp av en høyesterettsdom.

Olje- og energidepartementet ga i 2013, mot reindriftas og Sametingets advarsler om brudd på samenes menneskerettigheter, konsesjon til vindkraftverkene. Departementet mente beslutningen var den mest og best utredede noen gang. Etter flere rettsrunder der konsekvensutredninger, sakkyndighetsrapporter, befaringer og muntlige forklaringer er lagt til grunn, kommer likevel Høyesterett til at konsesjonen ikke er forenelig med en regningssvarende reindrift og at konsesjonen derfor er ugyldig. Departementet legger nå opp til å utrede det Høyesterett har tatt stilling til for å fatte et nytt vedtak. Det er ikke omgjøring av et vedtak, men omkamp av en dom.

Departementet har ikke varslet en utredning om vindkraftverkene på Fosen kan få konsesjon, slik de vanligvis gjør. Men de vil heller utrede hvorfor vindkraftverket ikke kan få konsesjon. Det er å snu opp ned på det som er vanlig beslutningsprosess. Den eneste måten en slik omkamp kan få legitimitet på, er at reindrifta medvirker. Det vet også departementet. Derfor trenerer departementet oppfølgingen av dommen i noe som ligner en hensynsløs utmattelsesstrategi.

Departementet etterspør informasjon om driftsforhold som reindrifta uttalelige ganger har redegjort grundig for i tre rettsinstanser, og presser reindrifta til å gi innspill til repeterende utredninger og «forvaltningsprosesser». Det er ikke rart om reinbeitedistriktet oppfatter dette som trakassering.

Regjeringen har lagt ut på en farlig veg. Reindrifta på Fosen lider og har gjort det lenge. Samisk kultur på Fosenhalvøya står i fare for å forsvinne. Tillitssamfunnet regjeringen er opptatt av å opprettholde, undergraves med uforutsigbar særbehandling og partiske beslutningsprosesser til fordel for egne politiske interesser.

Rettsstaten utfordres ved å foreta en omkamp av Høyesteretts dom under dekket av at det er omgjøring av et vedtak. Makten ligger i regjeringen. Jeg forventer at de bruker den klokt der lange linjer, prinsipper og rettferdighet legges til grunn.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe