Alle er enige om at Norge trenger flere dyktige gründere. Men hvordan kan det offentlige legge til rette for flere gründere og vekstkraftige bedrifter?

Gøril Forbord i Memfoact vant i 2011 Technoports Ung innovasjonspris i 2011. Her fra prisdutdelingen sammen med ordfører Rita Ottervik. Foto: Jens Petter Søraa

Inkubasjon er et virkemiddel som gjør veien fra idé til bedrift både smartere og raskere. Interessen for gründervirksomhet er større enn noen gang. Undersøkelser viser at 500000 nordmenn drømmer om å starte sin egen bedrift. Nær halvparten av de spurte hadde konkrete ambisjoner. Dette vitner om en positiv holdning til entreprenørskap. Samtidig ser vi at langt færre lar det bli noe mer enn en drøm. Selv om det hvert år blir etablert om lag 50000 nye bedrifter, så er to av tre bedrifter borte etter fem år.

En annen viktig del av bildet er at en relativt liten del av gründerne har ambisjoner om å etablere internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. På samme tid vet vi at om lag tre prosent av gründerne genererer mer enn 60 prosent av veksten. Det store flertallet av bedrifter forblir små, en utfordring er derfor å bidra til at det skapes flere vekstbedrifter.

Det er gode grunner til å satse mer på nyskaping. Entreprenørskap som omsetter ideer til bedrifter er en viktig drivkraft i samfunnets utvikling. Økt verdiskaping er avgjørende for å videreutvikle velferdssamfunnet vårt.

Hva er så oppskriften på nyskaping? Politiske vedtak og næringspolitiske virkemidler kan ikke alene skape gründere og vekstkraftige bedrifter. Den viktigste drivkraften er utvilsomt gründerne som starter, driver og videreutvikler bedrifter. Virkemiddelapparatet er likevel viktig for å støtte opp om entreprenørskap. Gründerne er påvirket av de strukturene de handler innenfor, som kulturelle og sosiale forhold, lover og regler.

Virkemidler rettet mot innovasjon har variert i både innhold og omfang. Det har vært stor oppmerksomhet på innovasjonshøyde og teknologiutvikling når man har vurdert potensialet i en idé. Som hovedregel betyr dette at ideen må innebære et nytt produkt, et nytt marked, en ny produksjonsmetode eller ny organisering. I Siva mener vi at det må satses både på utvikling av gründeren og på utvikling av bedriftens forretningsmodell.

Gründeren er svært viktig for at en idé skal kunne utvikle seg til en vekstkraftig bedrift. Personlige egenskaper, innsats og engasjement hos gründeren er av stor betydning for å lykkes. Gründeren har sjelden kompetanse på alle fagområder, derfor er det avgjørende at det utvikles et team rundt gründeren. Det gründeren selv ikke er god på, finner man komplementær kompetanse på.

Mye av innsatsen i bedrifters utvikling har tradisjonelt vært rettet mot teknologi- og produktutvikling, framfor utvikling av forretningsmodeller. Teknologi og produkt er selvsagt avgjørende for bedriftens overlevelse, men en studie foretatt av Doblin i 2009 viser at ved å øke investeringen på teknologiutvikling vil man få en relativt liten økning i bedriftens verdi. Øker man derimot investeringen i utvikling av forretningsmodell, vil avkastningen være langt høyere. Doblinundersøkelsen viser her til en avkastning på opptil 2000 prosent. Dette viser viktigheten av å gi gründere tilgang på kompetanse i forretningsutvikling.

Siva har utviklet en inkubatormodell som legger vekt på både utvikling av gründer og betydningen av forretningsmodellering. Dette er et offentlig program med ett hovedmål: Å ale frem nye vekstbedrifter på basis av gode ideer. En slags fødestue for nye bedrifter.

En inkubator er noe mer og noe annet enn et kontorfellesskap. Det viktigste er at gründerne får profesjonell hjelp til å starte og utvikle sin bedrift. Inkubatorene hjelper gründere til å realisere ideer – de bistår med profesjonell forretningskompetanse og nettverk, mentorordning, hjelp til å skaffe offentlig finansiering og privat kapital, forretningsplanutvikling mm. Målet er å kvalitetssikre etableringsprosessen slik at selskapet kommer raskere ut i markedet med en levedyktig og vekstkraftig forretningsmodell.

Inkubasjon har vist seg å være et treffsikkert virkemiddel for nyskaping. Bedrifter i inkubator vokser fortere og har flere ansatte enn sammenlignbare bedrifter. Likeledes er inkubatorbedriftene langt mer levedyktige enn andre bedrifter. Ca. 85 prosent av inkubatorbedriftene overlever «dødens dal», de første tre vanskelige årene.

Gründertilværelsen er i stadig endring. Ting må skje fort, kompetansen utfordres stadig og dagens gründere er svært ulike. Et eksempel på dette er Wordfeud-gründer Håkon Bertheussen, som nylig ble kåret til årets unge gründer. I juryens begrunnelse heter det at «årets vinner har klart å ta lek på gutterommet over til å bli en lønnsom virksomhet gjennom tidlig å forstå nye trender og distribusjonskanaler». For alle oss som var vant til å tenke på Scrabble som en gammelmodig aktivitet på hytta i påsken, så utfordrer det også vårt tankesett.

Vi ser at vi hele tiden må lete etter smartere måter å bistå gründere på. Dette fordrer et virkemiddelapparat som evner å tenke nytt og snu seg fort.