Det er ingen skam å snu hvis man har tatt feil. Heller ikke for politikere.

Adresseavisen 27.09.2012

Tilbudet til elever med autisme ved Åsveien skole og ressurssenter skal likevel opprettholdes. Bystyret ga i går kveld beskjed til rådmannen om å finne de midlene som skal til for å sikre at elevene ikke mister det gode tilbudet de har hatt.

Når konsekvensene av et vedtak blir noe helt annet enn det som var intensjonen, er det riktig å ta saken opp til ny vurdering. I tilfellet Åsveien skole er det åpenbart at forarbeidet til saken ikke var godt nok. Konsekvensene av en ny modell for tildeling av midler til elever med stort behov for spesialundervisning og bistand, ble at en svak elevgruppe fikk et dårligere tilbud enn intensjonen. Vedtaket om den nye modellen ble fattet i fjor høst.

Hensikten med den nye tildelingsmodellen var at alle elever med samme funksjonsnivå skal ha det samme opplærings- og SFO-tilbud, uansett om de går på sin hjemmeskole eller på et såkalt byomfattende senter. Åsveien skole er et slikt ressurssenter, og har over flere år utviklet et svært godt og anerkjent tilbud.

Som Adresseavisen fortalte i går, førte den nye ordningen til at Åsveien mistet nesten 1,5 millioner kroner til denne elevgruppen. Det ga det dramatiske utslaget at høyskoleutdannet personell ble skiftet ut med assistenter for å klare innsparingen. Det innebar redusert kvalitet og kontinuitet til en gruppe elever som har et ekstra sterkt behov for tett, individuell, stabil oppfølging hele dagen. Fortvilte familier demonstrerte før bystyrets møte og ba politikerne om å rette opp den urett de mener er begått mot barna deres.

Likeverdighet mellom elever med behov for spesialopplæring, uansett hvilken skole de går på, var intensjonen bak bystyrets vedtak i fjor. Så viste det seg at det ble en form for nedjustert likeverd som gjorde at det rammet en sårbar elevgruppe. Det var ikke slike konsekvenser politikerne hadde sett for seg da de vedtok den omstridte fordelingsmodellen.

Det tverrpolitiske vedtaket er en seier for anstendigheten.