Det er ingen grunn til å gjøre det lettere for regjeringen å innføre inngripende unntakslover i Norge.

I sommer, nærmere bestemt 1. juli, utløper de utvidede fullmaktene Stortinget ga regjeringen for å begrense og bekjempe pandemien. Midlertidige endringer i smittevernloven ga grunnlag for noen av de strengeste tiltakene dagens nordmenn har opplevd, med begrenset bevegelsesfrihet, isolering og karanteneregler. Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å gjøre flere av de utvidede fullmaktene under pandemien mer permanente, for å bedre beredskapen mot smittsomme sykdommer i framtida. Det er et dårlig og problematisk forslag.

Koronautvalget som presenterte sin rapport fredag, kritiserte myndighetene for vel strenge tiltak i noen tilfeller. Den første Koronakommisjonen kritiserte våren 2021 Erna Solbergs regjering for å bryte Grunnloven ved at demokratiske spilleregler ble satt til side. Historiske beslutninger ble tatt av helsebyråkratiet, uten tilstrekkelig politisk prosedyre. Unntakene som ble vedtatt i 2020 for smittevernloven var midlertidige og knyttet til covid-19. Slik bør det fortsatt være. 1. juli bør vi feire at unntakslovenes tid er over heller enn å gi mulighet til å gjøre dem lettere å ta i bruk igjen.

Helse- og omsorgsdepartementets ønske om å kunne gi lignende forskrifter ved «alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom», er sikkert godt ment. Men veien til helvete – i dette tilfelle en svekkelse av hittil grunnlovsfestede rettigheter – er som kjent brolagt med gode intensjoner. Departementet understreker at de bare ber om en mulighet til å kunne gi tilsvarende regler, «så lenge det er nødvendig og forholdsmessig». Vi kan ikke se at det er noen grunn til å gjøre det mye lettere å innføre svært inngripende unntaksbestemmelser.

De mange høringssvarene som går kraftig imot, tyder på sterk motstand og en viss kampanjevirksomhet mot forslaget. Folkehelseinstituttets høringsuttalelse problematiserer en av de store farene ved forslaget: Å gjøre det lettere å iverksette inngripende tiltak kan føre til at terskelen for å innføre dem senkes. Er det noe erfaringene fra pandemien bør ha lært oss, så er det at det ikke bør bli lettere å innføre tiltak vi husker tilbake på med gru - og som i noen tilfeller etter alt å dømme var for strenge.