Tusenvis av innbyggere øst i Trondheim trenger bedre vei. Men både fylkespolitikerne og representanter fra staten er imot planene som er vedtatt. Når bystyret samles torsdag, må de sørge for at saken blir løst.

Veien det er snakk om, kalles Brundalsforbindelsen. Det er første del av denne veien som nå blir diskutert. Den skal gå fra Omkjøringsveien (E6) ved Ikea og gjennom Brundalen forbi Charlottenlund videregående skole til Andreas Claussens veg.

Spørsmålet er hvor mange kjørefelt veien skal ha. Bystyret har tidligere vedtatt to kjørefelt for biler pluss et kollektivfelt østover. Fylkespolitikerne vil ha to kjørefelt pluss kollektivfelt i hver retning. En diskusjon om tre eller fire kjørefelt på en ganske kort vei, kan virke som en liten sak. Men veien får stor betydning for alle som bor i området og lenger øst. Et stort antall nye boliger er også planlagt der.

I tillegg sier saken mye om hva slags veier som bør bygges når byer vokser. Hvem skal bestemme, er også et sentralt spørsmål. Slik det er i dag, må politikerne i Trondheim og i Trøndelag fylkeskommune, som har ansvaret for kollektivtrafikken, bli enige.

De har ofte vært uenige i liknende saker. Slik var det da både fylkesordføreren og Trondheims-ordføreren kom fra Arbeiderpartiet, og slik kan det fortsatt bli. Høyre i fylket krever fire felt på Brundalsforbindelsen. Høyre i Trondheim vil ha tre.

Uenigheten om Brundalsforbindelsen viste seg ganske raskt etter at bystyret i Trondheim i mai vedtok tre kjørefelt. Politikerne i fylkesutvalget vedtok fire kjørefelt kort tid etter. Statens vegvesens representant i Miljøpakken har også gitt klar beskjed om at bare fire felt er aktuelt.

Byen trenger denne veien, blant annet fordi den vil avlaste det sterkt trafikkerte Skovgårdkrysset. Men fylkeskommunen og Trondheim kommune må bli enige før veien kan bygges. Når også staten vil ha fire felt, bør Trondheim bøye av.

To kollektivfelt i stedet for ett vil ikke føre til sterk økning i privatbilismen. Vi håper bystyret sier ja til fire felt torsdag. Da kan byggearbeidet starte ganske raskt.