I mangel på botilbud fikk den rusavhengige 20-åringen utdelt telt og sovepose av Nav. Rusomsorgen i Trondheim har spilt fallitt.

«Joakim» (20) forteller til Adresseavisen at han har stått i kø for å få tilrettelagt bolig i Trondheim i to år. Nav har heller ikke funnet akuttinnkvartering til ham. I stedet fikk han rekvisisjon til å kjøpe telt og sovepose.

Det er dessverre ingen spøk. Nav Falkenborg bekrefter at de har funnet løsninger med telt i helt spesielle tilfeller der de ikke har lykkes med å finne en bolig, og der den det gjelder ønsker det selv.

Boligmangelen for rusavhengige i Trondheim er prekær. Situasjonen for alvorlig psykisk syke som strever med rusproblemer er særlig ille. Ved årsskiftet sto 50 personer med rus- og psykiske problemer på venteliste.

Problemene har bygd seg opp over tid. En brann i Jarlevegen i 2022 førte til at mange rusavhengige mistet boligene sine. Et forsøk på å opprette midlertidige leiligheter på Lademoen ble skrinlagt – av gode grunner. Bydelen er hardt belastet med mange kommunale boliger og flere alvorlige voldshendelser.

I tillegg har kommunens vedtak om å bygge åtte rus- og psykiatriboliger på Lade blitt opphevet av Statsforvalteren to ganger. Vedtakene har blitt kjent ugyldige på grunn av formaliteter. Området boligene er tenkt bygd på er avsatt til «eksisterende boligbebyggelse». Statsforvalteren mener imidlertid at boligene hører inn under arealformålet «bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting».

På den andre siden har Statsforvalteren også fastslått at kommunen bryter loven når rusavhengige blir stående helt uten bosted. Ofte gjelder dette personer med utagerende atferd, og som ikke er velkommen på akuttinnkvarteringene i byen.

Selv om det er ulike forklaringer på boligmangelen, har ikke problemet oppstått plutselig. Kommunen burde startet arbeidet med å etablere nye botilbud tidligere. Og ikke minst sørget for å ha formalitetene i orden når de først har bestemt seg for å bygge. Situasjonen for en svært sårbar gruppe er uforsvarlig. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det.