Vi hører stadig om veldig unge jenter og gutter som utøver eller er utsatt for grov vold. Denne volden bør skremme oss alle fordi den sier noe om en utvikling vi ikke kan tåle. Uansett.

KrF vil ha tiltak som både kan forebygge ungdomsvold og som gir konsekvenser for dem som utøver den. Økonomiske tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter kan sikre gode fritidstilbud for de unge. I tillegg vil KrF innføre «Fritidskortet», som gir økonomisk tilskudd til barn og unge for å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det vil være et godt utjevnende tiltak, for det er ikke alltid vi vet hvem som sliter økonomisk. Fritidsaktiviteter styrker både fysisk- og psykisk helse, i tillegg til å bygge tillit til trygge voksne. Dette er noe av det som har vist seg å være viktig for å forebygge vold.

Mange unge opplever mye stress rundt det å ville delta i sosiale felleskap. Og til forskjell fra oss voksne handler sosial inkludering i stor grad om hvordan de unge presenterer seg i ulike sosiale medier. Ungdommer selv sier at sosiale medier er helt nødvendig for å være sosial.

Men sosiale medier kan også spille en rolle i negative gjenger der vold utøves. Ønske om posisjon i et miljø eller i en gjeng kan være noe av grunnen til at volden ofte filmes og legges ut på nett. For de som utøver vold legges merke til.

Sosiale medier kan være avgjørende for de unges sosialisering, men de kan også hindre viktig sosialisering blant unge. Kanskje særlige i etterdønningene av koronapandemien. Sosiale medier kan ta så mye plass at de unge mister viktig trening i å forstå andres følelser og grenser. De unge trenger å også være fysisk sammen for å lære å håndtere egne og andres følelser, for å styrke evnen til empati og medfølelse. Evnen til medfølelse vet vi kan forebygge utøvelse av ungdomsvold .

Vi voksne må tørre å være tett på. Ungdom trenger å sees og lyttes til. Gode samtaler skaper en relasjonell kapital som er spesielt viktig for at unge skal få opplevelse av å ha en betydning og utvikle tro på seg selv og fremtiden. For ungdom har en utrolig evne til å tilpasse seg, lære og utvikle seg. Det er derfor avgjørende å vekke motivasjon til å endre seg om man er på feil vei. Da må unge få alternativer som gir mening og er interessante nok. Som for eksempel tilbudet DRIVE, med tilgang til felleskap og motorsport, eller andre typer aktiviteter som kan motivere dem.

Skolen er også viktig. Lærerne gjør en uvurderlig jobb for våre unge. Men skolene må få mer ressurser til aktiviteter og utforskning, slik at teorien blir interessant og vises i praksis. De unge trenger mer tid, rom og muligheter til å utvikle estetiske, praktiske og fysiske evner i skolehverdagen. De trenger å få være aktive bidragsytere i egen læring og utvikling. Det kan hindre frafall og øke motivasjonen. KrF jobber også for at skolehverdagen skal være mobilfri slik at det blir bedre plass til både læring og viktige sosialiseringen.

Men om noen først utøver vold, kan vi ikke bare lytte og tilrettelegge uten å også ansvarlig gjøre. Også unge må ta ansvar for sine handlinger, ellers fordummer vi både voldsofre og utøvere.

Og ja, jeg mener at ulike typer av konsekvenser, og i noen tilfeller variasjoner av straff kan være på sin plass. Tilpasset alder og alvorlighetsgrad. Det er mye verdighet i å stilles til ansvar om det blir gjort på en måte som tilrettelegger for utvikling, aktivitet og nye muligheter. Her har politiet mye erfaring og innsikt, og de har en unik innsikt for å utarbeide tiltak i samarbeid med andre instanser.

Møter med voldsofre eller ofre for trusler, mobbing, trakassering og overgrep, er viktig i dette arbeidet. Hjelp til å forstå konsekvenser og trene evnen til medfølelse og empati kan være en konsekvens som også forebygger at hendelser gjentar seg.

KrF vil også legge til rette for foreldrekurs som kan støtte foreldre i å ta de gode samtalene og sette sunne grenser. I tillegg bør det komme nasjonale retningslinjer som kan veilede foreldrene i å sette grenser for sosiale medier og annen skjermbruk. KrF ønsker også at det innføres en ordning med innlogging via Bank-ID, slik at aldersgrensene i sosiale medier overholdes bedre. Slik kan det bli bedre plass til samtaler og samhandling som gir opplevelser av tilhørighet og trener evnen til medfølelse, som igjen er helt avgjørende for å hindre at unge utøver vold.

Torsdag 31. august inviterer Studentersamfundet og Adressa til valgdebatt & politisk nachspiel. Les mer her!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!