Samtidig som staten bygger bedre veier inn til Trondheim, varsler regjeringen kraftigere lut mot bilistene i byen.

Tiden for de store samferdselsprosjektene er snart forbi, skal vi tro regjeringen. I den nye Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2025-2036 legger de større vekt på drift og vedlikehold av veier og bane framfor å bygge store, nye prosjekter.

Gigantprosjektene Hordfast, Nordre Møreakse og Ringeriksbanen er tatt ut fra den nye planen. Til gjengjeld skal det brukes mer penger på fylkesveier og mindre prosjekter over hele landet. I Trøndelag innebærer dette en økning på 300 millioner kroner til fylkesveiene i den første seksårsperioden.

De forrige NTP-ene har framstått mer som politisk ønsketenkning enn som oppnåelige planer for samferdselsprosjekter. Det er både fornuftig og nødvendig med en realitetsorientering. På den måten kommer de politiske prioriteringene tydeligere fram.

En av prioriteringene til regjeringen er å holde fast på nullvekstmålet i de store byene. Til tross for at innbyggertallet i byer som Trondheim øker kraftig, skal det ikke bli flere biler på veiene. I NTP vil regjeringen gi kommunene i Miljøpakken (byvekstavtalen med staten) større handlefrihet til å disponere midlene i pakken. På den andre siden får lokalpolitikerne større ansvar for å nå nullvekstmålet.

Staten vil kreve «restriktive tiltak mot biltrafikk og konsentrert arealbruk». Det kan bety bompenger, færre og dyrere parkeringsplasser og mer fortetting langs kollektivtraseene.

Det er gode grunner for nullvekstmålet. Men samtidig som regjeringen forventer at lokale myndigheter blir hardere i klypa mot bilistene i sentrum, legger de til rette for økt trafikk inn til byen. Når opprustingen av E6 både nord og sør for Trondheim etter hvert står ferdig, fører det til økt trafikk.

Statens ris bak speilet er at byene ikke får penger om de ikke når målene. Det må ikke bli slik at Trondheim straffes økonomisk fordi den samme staten har gjort det mer attraktivt å pendle med bil til Trondheim.