Altfor mange kvinner har hatt dårlige opplevelser i abortnemndene. I en allerede svært krevende livssituasjon har nemndene ofte lagt sten til byrden. Regjeringen bør derfor så raskt som mulig følge opp forslaget om å legge ned dagens abortnemnder og erstatte dem med en bedre ordning.

Abortutvalgets rapport viser til store svakheter ved systemet som skal ivareta kvinner som søker abort etter grensen for selvbestemmelse. Mange opplever mangelfull rådgivning og at de ikke får den informasjonen de trenger fra helsepersonell. I nemndene er maktforholdet skjevt. Siden nemnda avgjør abortsøknaden, blir dialogen ofte preget av kvinnens frykt for avslag. «Dette begrenser rommet for tvil og muligheten for god og opplysende dialog om aborten,» skriver utvalget. De foreslår derfor at alle kvinner som ønsker det, skal få tilbud om samtaler og veiledning før og etter abort, men at det ikke skal skje i nemnda. De skal kun fatte en avgjørelse. Det er et godt forslag.

Vi er mer skeptiske til flertallets forslag om å øke grensen for fri abort fra dagens 12 uker til 18 uker. Abortloven skal balansere hensynet til kvinnens selvbestemmelse med fosterets rettsvern. Vi mener dagens grense gjør det på en god måte.

Erfaringer fra andre land viser at en utvidet grense ikke nødvendigvis fører til flere aborter eller at flere tar abort sent i svangerskapet. Kvinner tar ikke lett på avgjørelsen om abort. De som ønsker å avbryte svangerskapet, vil gjøre det så tidlig som mulig uavhengig av hva loven sier. Samtidig vet vi at lover former holdninger. I dissensen fra to av utvalgsmedlemmene vises det til at hvordan vi som samfunn begrunner og avgrenser abortlovgivningen, påvirker «hvordan menneskers rettigheter og integritet oppfattes også utover fosterstadiet». I en tid med en rivende utvikling innen bioteknologi, blir det ekstra viktig at samfunnet holder enkeltmenneskers integritet høyt.

Vi håper utvalgets rapport fører til en politisk debatt preget av stor takhøyde og raushet. Uavhengig av hvor stortingsflertallet lander på grensen for fri abort, bør dagens nemndsystem snarest legges om.