Sommeren 1993 flyttet de første kunstnerne inn i den da nylig nedlagte Lademoen skole i Mellomveien 5 på Lademoen. Klasserom og kontorer ble transformert til kunstneratelier, lærerrommet ble til «Den Hvite Elefant», leietakernes kantine og sosiale møterom.

Fra Katya Sanders workshop på LKV hvor ca 35 deltakere sammen med kunstneren modellerte leiremodeller av ulike typer varer man handler i butikken. Leiremodellene ble senere støpt i plast og blir stilt ut i Babel under «Lademoen Kunstdialoger». Fra venstre: Turid Buner Formo, Lisa Lundgaard (delvis skjult), Guri Øveraas, Rami Ubaid, Ingrid Leraand, Ruth Mellemsæther, Misja Thirslund Krenche

En lang dugnadsperiode var i gang hvor kunstnerne i fellesskap gradvis endret den monumentale bygningen fra 1906 fra å være en forlatt barneskole til å bli en god arbeidsplass for profesjonelle kunstnere.

Dette skjedde som en følge av at de kommunalt eide atelierhusene Bakke gård og Avant Garden ble nedlagt. Kommunen hadde forpliktet seg til å skaffe nye lokaler til de kunstnerne som måtte flytte ut, og en gruppe kunstnere hadde lenge arbeidet med planer for det optimale atelier- og verkstedshuset. Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et resultat av både kunstnernes ønsker og Trondheim kommunes kulturpolitikk. Kommunen ville legge forholdene til rette slik at byen skulle kunne ha en aktiv kunstnerstand; kunstnerne ønsket seg et hus som rommet både private atelier, velutstyrte fellesverksteder, og gjesteatelier for besøkende kunstnere fra Norge og resten av verden. Og slik ble det!

Kunstnere har kanskje et rykte for å være både kompromissløse individualister og impulsive følelsesmennesker. Men her ble det etablert et arbeidsfellesskap av kunstnere hvor alle var forventet å delta i praktiske dugnader, møte på mange og lange allmøter, utarbeide vedtekter og engasjere seg i utviklingen av LKV på alle måter. For de fleste av kunstnerne ved LKV var dette en uvant men positiv opplevelse. Leietakerne fikk selv styre utviklingen av huset. Det faglige fellesskapet ga kraft og løft til det individuelle arbeidet. LKVs suksess er basert på selvorganisering og faglighet.

I alt 124 kunstnere har vært leietakere ved LKV siden 1993. Når det er et ledig rom er det alltid mange søkere og vi ser at behovet er større enn hva LKV kan dekke. Det er ikke lett å finne gode arbeidsrom i Trondheim, enda vanskeligere å finne noe til priser som kunstnerne kan betale. Husleien ved LKV ble i utgangspunktet beregnet slik at den skulle dekke kommunens kostnader ved å drive huset. Dette er god kulturpolitikk. Billedkunstnere og kunsthåndverkere er de gruppene som alltid ligger nederst i inntektsoversikter for ulike typer kunstnere, og det er viktig at utgifter til arbeidsrom er lave slik at disse yrkesgruppene har råd til å arbeide med det de er utdannet til.

En stor del av Trondheims kunstproduksjon foregår i dag faktisk på Lademoen. LKV er det største men ikke det eneste arbeidsfellesskapet i bydelen. Kunstnere jobber også i Gregus gate, i Pokalbutikken i Mellomveien og i Rake arbeidsfellesskap på Svartlamon. Nesten 80 billedkunstere, kunsthåndverkere, forfattere, arkitekter og filmarbeidere har sitt daglige virke her. Hva dette betyr for Lademoen, Trondheim og Midt-Norge er det ikke lett å beregne.

LKVs residency-ordning har vært i drift siden 1996. LKV har to gjesteatelier med tilhørende leiligheter, og i disse 17 årene har 210 gjestekunstnere fra 35 ulike land i alle verdensdeler jobbet i 1 - 2 måneder på Lademoen. Vi får ofte tilbakemeldinger om at gjestene trives godt, og særlig er det det faglige og sosiale fellesskapet som trekkes frem som positivt. Det finnes mange residency-steder i verden, men ikke mange har denne kombinasjonen av et stort og profesjonelt lokalt produksjonsmiljø og arbeidsplass for gjestekunstnere. Siden 2012 har LKVs gjestekunstnere også fått tilbud om et kortere opphold på Sula. Dette ble mulig gjennom et samarbeid med Stiftelsen Sula Fyr, Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. For urbane kunstnere fra Brooklyn eller Berlin er denne delen av Norgesbesøket svært eksotisk, ikke minst er den obligatoriske kunstnerpresentasjonen i kaffekroken på Coop'en en stor opplevelse!

Siden april 2006 har LKV drevet sitt eget galleri: Babel visningsrom for kunst i Mellomveien 4. Alle gjestekunstnerne ved LKV får nå tilbud om å stille ut i Babel, og nesten alle takker ja. Dette betyr at den offentlig finansierte gjestekunstnerordningen nå er tilgjengelig for publikum (kommune og fylkeskommune dekker 50 prosent av utgiftene hver). I tillegg viser Babel utstillinger programmert av prosjektleder for Babel og en egen Babelkomité. I disse snart sju og et halvt årene har Babel presentert 110 utstillinger; det blir i gjennomsnitt 14 utstillinger hvert år. For å si det forsiktig: det er mye. Særlig på bakgrunn av at stedet drives på minimale og usikre budsjetter.

Lademoen Kunstnerverksteder er i dag - etter 20 års virksomhet - et stort, mangfoldig og velfungerende arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere. Hovedaktiviteten er den store kunstproduksjonen som foregår i de 37 atelierene og som blir synlig for publikum bl.a. som utstillinger og utsmykkinger i Norge og flere andre land. Mye av dette vises også i Trondheim, men da oftest uten å fremstå som "LKV-kunst". LKV ønsker nå å gjøre bydelen Lademoen mer synlig som en viktig kunstarena i Trondheim, og dette gjør vi blant annet ved å arrangere en serie kunstprosjekter som presenteres i bydelens offentlige rom og i Babel. I 2012 arrangerte LKV «Lademoen Art Nomads»: temporære installasjoner av ti tidligere gjestekunstnere som var invitert til å lage kunstverk spesielt for Lademoen. I jubileumsåret 2013 ønsker vi publikum velkommen til "Lademoen Kunstdialoger": skulptur, video, installasjoner og aksjoner av åtte nordiske kunstnere som på ulike måter har gått i dialog med bydelen. Velkommen til åpning lørdag 21. september!