Eldreomsorgen i Bjugn er kritikkverdig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har avdekket alvorlige avvik. Kommunen har slitt med dårlig økonomi i flere år, og det har tydeligvis gått ut over bemanningen og tjenestetilbudet.

Adresseavisen skrev fredag om hovedinnholdet i tilsynsrapporten. Det er nedslående lesning: Tjenestene som er gitt, er ikke tilstrekkelig for å sørge for et godt nok tilbud. Det er mangel på fagkompetanse, noe som gir risiko for svikt i tjenesten. Flere sykehjemsbeboere har ikke fått hjelp til å stå opp om morgenen, og kveldsstell har startet allerede ved 18-tiden. Det gjør ikke saken bedre at tidligere tilsyn i Bjugn også har avdekket avvik, og at tilsynsrapporten også avdekker svikt omsorgen for psykisk utviklingshemmede. Nylig måtte ordfører og rådmann, ifølge Fosna-Folket, beklage et brev fra hjemmesykepleien som gav beskjed om at det på grunn av dårlig kommuneøkonomi bare blir dusjing hver 14. dag. Nok et eksempel på at ikke alt er på stell i kommunens eldreomsorg.

Bjugn kommune havnet for noen år siden på den såkalte Robek-lista (kommuner som må ha statlig godkjennelse for låneopptak), blant annet etter store investeringer i hotell, ishall og videregående skole. I iveren etter å få orden på økonomien, kuttet Bjugn kommune for få år siden 25 årsverk. Det var nødvendig med en hestekur, men det er helt uakseptabelt at kommunens eldre sykehjemsbeboere skal lide for tidligere års overdrevne pengebruk.

Heldigvis tar kommunen nå grep. Politikerne har bevilget to millioner kroner ekstra til helse- og omsorgsektoren i inneværende år. Det gir rom for nye stillinger og et bedre tilbud. Forhåpentligvis vil det bidra til at de som trenger heldøgns omsorg, får tilfredsstillende pleie. Kommunens politiske og administrative ledelse bør ha lært at nøktern drift ikke skal føre til uakseptable nedskjæringer i omsorgssektoren.

Bjugn er ikke alene om å streve med stramme budsjetter og kritikkverdig tjenestetilbud. Fylkesmannen og andre statlige kontrollinstanser har en viktig oppgave i å påse at sparetiltak ikke rammer de som har aller størst behov for hjelp.