Sentrumsprosjektet på Moan i Hommelvik har nå kommet ett skritt nærmere realisering nå som planen omsider er lagt ut på høring til kommunens innbyggere. Som innbygger har jeg vært engasjert i sentrumsutviklingen lenge og derfor gleder jeg meg over å se at det er fremdrift i prosjektet som kommer til å ha stor betydning for fremtidens Hommelvik.

Det er mange med meg som tålmodig har ventet i mange år på at noe skal skje. Etter en periode med butikkdød og nedleggelser har det de senere årene begynt å peke andre veien og nye aktører etablerer seg igjen. Tiden er nå inne for å sette i gang med endringer som virkelig vil ta Hommelvik sentrum til nye høyder! Moanprosjektet har mye som er helt unikt og vil bidra til dette.

En utvidelse av sentrum over jernbanen vil åpne opp sentrum mot sjøen. Med jernbanekryssing på stasjonen, torg og store friområder direkte tilknyttet fjæra vil Hommelvik fremstå mer helhetlig knyttet til sjøen enn i dag hvor det er store «døde» arealer som skiller sentrum og fjorden.

Det stilles krav i planen om å etablere en pir ut i sjøen som hinter til de historiske kaiene fra trelastindustrien i Hommelvik. Der vil det bli muligheter for bading og soling for enda flere enn på stranda i dag. Havnevegen flyttes vekk fra stranda og helt opp til jernbanelinja. Det vil gjøre friområdet tryggere, større og mer sammenhengende.

Jeg vet det er mange som ser annerledes på denne saken, og som oppfatter dette som et stort nederlag for Hommelvik. Det har jeg respekt for, og jeg tror oppriktig at motstanden har gjort planene bedre i form av at utbygger og politikere har gått både en og to runder ekstra for å sikre kvalitet. Selv om det sikkert er en mager trøst for motstanderne. Til syvende og sist er det snakk om en uenighet om hvilken måte Hommelvik skal utvikle seg på. Jeg tror denne retningen er det beste.

Miljøagenten Anker (9) har i et leserinnlegg kommet med bekymringer om utsikt, skygge og dyreliv. Jeg kan berolige Anker med at byggene plasseres sånn at de ikke skal kaste skygge på stranda, og slik at de sperrer minst mulig utsikt. Åtte etasjer foreslås ikke på hele området, men kun ved Thoresenberget i vest. Dette vil faktisk skape utsikt for flere enn i dag i form av nye boliger og gjør det mulig med lavere bygg mot stranda.

Bekymringen om dyrelivet er et godt innspill til høringsrunden. Kan man for eksempel velge beplantning på friområdet som har positiv innvirkning på dyrelivet? I den politiske behandlingen nå før sommeren ble det gjort flere forbedringer i planen:

Bebyggelsen er redusert nærmest fjæra, det er nedtrapping av byggehøyder og større avstand til stranda. Siktlinjene fra gateløp sør for jernbanen er forbedret, og det stilles krav til takhager/grønne tak og sentrumsfunksjoner på bakkenivå mot friområder, parkering og den nye Havnegata. Der hvor det i dag er en steinfylling ut i sjøen helt mot vest, vil det etter planen kunne settes opp naust som gjør sjølivet enklere og mer tilgjengelig også der.

Det er stilt krav til utformingen av friområdet for å hindre privatisering og for å tilrettelegge for arrangementer. Strandtorg, pir, friområde, vegflytting og jernbanekryssing skal bygges først og ubrukte områder skal kunne tas i bruk som friområder underveis i byggingen. Det betyr at alle de positive sidene ved prosjektet kommer på et tidlig tidspunkt til glede for innbyggere og tilreisende i Hommelvik.

Det er helt sikkert mye som ikke er tenkt på og som vil være verdt å ta hensyn til i høst når planen skal behandles i kommunestyret. Personlig synes jeg det ser veldig positivt ut så langt, men jeg håper virkelig at så mange som mulig bruker den utvidede høringsperioden til å komme med sine innspill slik at prosjektet blir enda bedre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe