Trondheim kommune skal fra 1. januar 2019 opprette et nytt tegnspråklig barnehagetilbud. Bakgrunnen er at Statped avvikler driften ved Møller barnehage.

Statped og Trondheim kommune samarbeider om å opprette det kommunale tegnspråklige barnehagetilbudet. Kommunen er ansvarlig for prosessene som gjelder etableringen av det nye tilbudet, mens Statped har ansvaret for avviklingen av Møller barnehage. Arbeidet samkjøres, og det er god kontakt mellom Statped og kommunen. Statped bidrar i tillegg med faglig kompetanse i prosessen, blant annet i utformingen av de nye lokalene. Framover skal vi også samarbeide om kompetansebygging slik at det tegnspråklige barnehagetilbudet opprettholdes og videreutvikles på et faglig høyt nivå.

LES OGSÅ: Vi vil ha Møller barnehage slik den er

Skole og barnehage: Trondheim kommune har overtatt ansvaret for AC Møller skole for hørselshemmede elever etter avtale med Kunnskapsdepartementet. I avtalen fremkommer det at kommunen skal videreutvikle egen tegnspråkkompetanse og legge til rette for et tegnspråklig grunnskolemiljø. I forbindelse med overtakelsen av AC Møller skole, tok Statped kontakt med kommunen og ønsket dialog om fremtiden til det tegnspråklige barnehagetilbudet. Dette ble gjort fordi kommunen har kompetanse på barnehagedrift og fordi Statped ikke har drift av barnehage som en del av sitt oppdrag. Dagens drift av Møller barnehage har også vært nært knyttet til driften av det tegnspråklige skoletilbudet.

Les også: Språk er livet

Både Statped og Trondheim kommune er opptatt av gode planleggings- og involveringsprosesser sammen med foreldre, interesseorganisasjoner, fagpersoner og forskere. Gjennom dialogmøter og annen involvering har det kommet mange gode innspill som det er viktig å ta hensyn til i arbeidet med et fremtidig barnehagetilbud. Det overordnede målet både for Statped og kommunen er at overgangen og det fremtidige tilbudet skal bli så godt som mulig for alle, men aller viktigst er hensynet til barna.

Opptatt av debatt? Les også: Når publikum må bruke propper i ørene, så ødelegger det konsertopplevelsen

Tegnspråklig barnehagetilbud for flere kommuner: Tegnspråklig barnehagetilbud i Trondheim kommune vil være åpent for barn fra andre kommuner. Alle som har barn med behov for å lære tegnspråk er velkomne til å søke om plass. Dette omfatter barn med hørselsvansker, barn med tegnspråklige i familien og barn der foreldre av andre årsaker ønsker at barnet skal lære tegnspråk. Alle barn som har plass i Møller barnehage, vil være garantert plass i det nye tegnspråklige tilbudet fra 1.1.2019.

Skjerming nødvendig: Trondheim kommune er en stor barnehageeier, en erfaren barnehageutbygger og -drifter. Kommunens barnehager bygges gjerne med avdelinger som er skjermet fra hverandre, men som samtidig har gode fellesarealer der barn og voksne kan møtes og være sammen. Arealene i de nye barnehagene gir gode muligheter for skjerming av barn når det er behov for det. Det enkelte barn opplever sin avdeling som sin barnehage. For et tegnspråklig barnehagetilbud vil skjerming være nødvendig både innendørs og utendørs. Dette mener rådmannen det vil ligge godt til rette for i en ny ordinær barnehage.

Ny barnehage på Kolstad med egen tegnspråklig avdeling: Det skal bygges ny barnehage på Kolstad. Den vil ligge i nærheten av Saupstad skole, hvor kommunens tegnspråklige skoletilbud ligger. Rådmannen har foreslått at det tegnspråklige barnehagetilbudet skal legges til Kolstad barnehage. Det tegnspråklige tilbudet vil være en egen avdeling, der det vil være plass til to barnegrupper. Avdelingen vil ligge i en egen del av bygget og skal ha egne utearealer. I avdelingen skal tegnspråk være majoritetsspråket, og barna skal gis et tospråklig tilbud. Avdelingen vil være godt skjermet og fysisk godt tilpasset for tegnspråk og for barn med hørselsvansker.

Å opprette et kommunalt tegnspråklig barnehagetilbud i en ordinær barnehage, gir unike utviklingsmuligheter. I tillegg til å skape et faglig godt tegnspråklig tilbud, vil det kunne legges til rette for at barn kan delta i lek og aktiviteter i andre avdelinger sammen med hørende barn. Også tegnspråklige barn kan ha positivt utbytte av å være sammen med hørende barn dersom dette skjer ut fra de tegnspråklige barnas forutsetninger og behov. Videre vil dette gi muligheter for at flere hørende barn kan lære tegnspråk. Forskning viser at barn lærer språk raskere om det blir brukt tegnspråk aktivt i barnehagen.

Ønsker god medvirkningsprosess: Den politiske behandlingen om lokalisering av et tegnspråklig barnehagetilbud har startet. Oppvekstkomiteen behandlet dette i sitt møte 21. mars og innstilte enstemmig overfor bystyret at tilbudet skal legges til nye Kolstad barnehage. Videre innstilte komiteen på at barnehagen skal ha 8 barnegrupper hvor 2 av dem har et tegnspråklig tilbud. Oppvekstkomiteen la vekt på behovet for skjerming for det tegnspråklige tilbudet og at barnehagen skal tilpasses de tegnspråklige barnas behov. Komiteen var også tydelig i sine forventninger om en god medvirkningsprosess. Det forventes at saken blir behandlet i bystyret 12. april.

I arbeidet med å planlegge barnehagebygget, utearealer og pedagogisk innhold, vil rådmannen legge til rette for involvering fra foreldre, fagpersoner, interesseorganisasjoner og forskere. Trondheim kommune ønsker samarbeid og god dialog. Vi har et felles ansvar for å finne gode løsninger og i å utvikle et faglig godt tegnspråklig barnehagetilbud. Trondheim kommune skal i samarbeid med Statped bidra på en best mulig måte slik at dette lar seg gjøre.