I fjor var 10000 arbeidstakere i Trøndelag hver dag borte fra jobben på grunn av sykdom. Vi mener flere kunne gått på jobb.

Setter krav: Fra mai vil alle Nav-kontor i Sør-Trøndelag sette tydeligere krav til både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og ikke minst Nav selv, når det gjelder sykefraværsarbeidet. Foto: jens petter søraa

Sykefravær er en av de viktigste årsakene til at mange faller ut av arbeidslivet. Derfor er det avgjørende viktig å holde kontakten med jobben – også under sykdom. De siste årene har stadig flere sørtrøndere benyttet gradert framfor full sykmelding. Dette er bra, for forskning viser at arbeid kan bidra til bedre helse. Har du kontakt med arbeidsplassen under sykdom, blir også retur til arbeidslivet lettere. Men fortsatt viser statistikken at 73 prosent er fullt sykemeldt. Finnes det tiltak slik at flere kan komme helt eller delvis tilbake tidligere?

Fra 1. mai vil veilederne på Nav-kontorene i Sør-Trøndelag kontakte arbeidsgiverne til de som nærmer seg åtte ukers sykmelding for å få kunnskap om muligheter for tilrettelegging. Her vil også Nav veilede om tilrettelegging og ansvaret for å søke gode løsninger sammen med sin ansatt. På dette tidspunktet skal arbeidsgiver sammen med den sykmeldte ha vurdert delvis arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.

Noen ganger er 100 prosent sykmelding absolutt det rette, men ofte finnes løsninger som gjør at mange kan være på jobb, tross sykdom. Så framt det er medisinsk forsvarlig er målet at den sykmeldte skal komme helt eller delvis tilbake i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet så raskt som mulig. Nøkkelen ligger i at partene gjør det de skal og kan, når noen er sykmeldt. Arbeidsgiveren, den sykmeldte, sykmelder og Nav er alle viktige for å lykkes med nærvær framfor fravær. Det krever målrettet innsats for å finne arbeidsmuligheter i virksomheten. Kravene til partene er:

Den sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker. Nav sender brevet «Sykmeldt – hva nå» til alle som har vært sykmeldt i fire uker. Dette brevet veileder blant annet om plikten til å medvirke til hensiktsmessige tiltak på arbeidsplass, samt aktivitetskravet på åtte uker.

Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp sykmeldte arbeidstakere og tidligst mulig legge til rette for at den sykmelde kan være i aktivitet i virksomheten. Når en ansatt har vært sykmeldt i fire uker skal den sykmeldte og arbeidsgiveren lage en oppfølgingsplan sammen. Og i uke syv skal arbeidsgiver kalle inn til dialogmøte hvor bedriftshelsetjenesten og sykmelder også kan være med.

Fastlegen (eller den som sykmelder) skal motivere den sykmeldte til å være helt eller delvis i arbeid hvis det er mulig. Sykmelder skal vurdere muligheten til arbeidsrelatert aktivitet og gi en medisinsk vurdering som grunnlag for vurdering av videre oppfølging.

Nav-kontoret skal være en støttespiller og pådriver i oppfølgingsarbeidet og vurdere om den sykmeldte har rett til sykepenger. Om du har vært 100 prosent sykmeldt i åtte uker, skal Nav vurdere aktivitetskravet, det vil si om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging. Dersom kravene til sykepenger ikke er til stede, eller at den sykmeldte ikke har oppfylt kravene til aktivitet eller medvirkning, skal Nav sende melding om stans i sykepengene.

Nav er gitt pådriveransvaret, og vi ser at det er på arbeidsplassen løsningen ligger. I dag har vi i Nav ofte mye informasjon om medisinske forhold, men lite om arbeidsforhold og tilretteleggingsmuligheter. Ekspertgruppen som leverte sin rapport om Nav i april, mener Nav legger for mye vekt på brukers helseutfordringer og ikke de mulighetene som finnes hos den enkelte og i arbeidslivet.

Navs økte innsats handler ikke om å frata folk som har behov for sykemelding noen rettigheter, og det handler heller ikke om å overprøve legenes vurdering. Det handler om at sykmelder, arbeidsgiver og arbeidstaker selv, alltid skal vurdere muligheten for å delta helt eller delvis i arbeid, til tross for helsemessige utfordringer. Behovet for sykmelding skal først og fremst vurderes opp mot den konkrete arbeidsoppgaven som vedkommende har, og skal graderes etter hvilke oppgaver som den enkelte fortsatt kan utføre. Du sykmeldes ikke fra egen arbeidsplass, men fra å utføre alle eller noen av oppgavene du har.

Fra mai vil alle Nav-kontor i Sør-Trøndelag sette tydeligere krav til både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og ikke minst oss selv, når det gjelder sykefraværsarbeidet. Av og til er sykmelding det riktige, men i mange tilfeller finnes andre løsninger. Det dreier seg om å ta ressursene og de mulighetene som finns på arbeidsplassen i bruk. Vi tror det kan bidra til at færre faller ut av arbeidslivet på sikt. Det er det som er viktig.