Dersom samfunnet skal kunne forebygge, avverge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, er tre elementer helt essensielle: Samarbeid, kompetanse og nytenkning.