I sin tale til landsmøte varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre to områder der Norge skal bli et foregangsland: Hav og ehelse. Valgvinnersaker er det neppe, men både fornuftig og framtidsrettet politikk. Noe av det første Støre sier han vil få på plass som statsminister, er et verdiskapingsprogram for havnæringene. Som sjømatnasjon vet vi mye om hvilke verdier som finnes i havet. Norge har seks ganger mer hav enn land. Hele 70 prosent av planeten vår er dekket av hav. Vi kan bare ane hvor stort potensialet er for arbeidsplasser, næringsutvikling og matproduksjon. Men dette kommer ikke av seg selv. Det må betydelig forskning og utvikling til.

En av de største truslene mot havet er uvettig bruk. Verdenshavene er dårlig forvaltet og svakt styrt. Resultatet er overfiske, forsøpling og forgiftning. Klimaendringene vil sannsynligvis gi nye problemer. Ingen aktør eller enkeltland klarer å løse disse utfordringene alene. Plastforurensning av havet er et aktuelt eksempel. Vi vet at svært mye av plasten i norske havområder, for eksempel plast som ble funnet i magen til den syke gåsenebbhvalen, kommer med havstrømmene fra andre verdenshjørner.

Derfor er det et svært positivt signal fra Arbeiderpartiet at det neste internasjonale initiativet Norge skal ta, skal handle om hav. Ett av grepene er et internasjonalt havpanel for å samordne forskning og legge grunnlag for bærekraftig havforvaltning. Grønn skipsfart, marin forsøpling og spredning av mikroplast er områder der Norge bør ta globalt lederskap. Som en sentral fiskerinasjon vil også arbeidet for å styrke ressurskontrollen og innsatsen mot internasjonal fiskerikriminalitet, være særdeles viktige ambisjoner. Havet angår oss alle, men det finnes ingen internasjonal struktur for dette.

Støres andre prosjekt er å gjøre Norge til en pionernasjon innen kunstig intelligens og ehelse. Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, også i offentlig sektor. Det er mye smartere å lede an i dette arbeidet, enn å komme diltende etter. Norge burde ha de beste forutsetninger for å skape ny næring innen helseteknologi. Trøndelag har med flere tunge fagmiljøer, som Norsk Helsenett, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for e-helse og den regionale piloten Helseplattformen, gode muligheter til å markere seg tungt. Uavhengig av hvem som vinner høstens stortingsvalg, er dette politiske satsinger som bør få høy prioritet.