- Trafikkstøy er livsfarlig

Årlig dør opp mot 300 mennesker av trafikkstøy i Norge. Det er like mange som antall trafikkdrepte.

Saken oppdateres.

Seniorforsker Truls Gjestland i Sintef har sett nærmere på europeiske undersøkelser om støy og helseplager. Konklusjonen er klar: Trafikkstøy kan være livsfarlig, og kan være indirekte årsak til opp mot 250-300 dødsfall årlig i Norge.

Støy er indirekte årsak til at mange dør av hjerte- og karsykdommer, eller som følge av ulykker i hjemmet.

Gir plager

- Dersom resultatene overføres til Norge betyr det at 75 og 200 mennesker årlig dør på grunn av hjerte- og karlidelser som indirekte skyldes trafikkstøy. Antall dødsulykker i hjemmet som kan tilskrives støyplager blir rundt 100 i året, sier Gjestland.

Sintef-forskeren er rådgiver for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Nylig la organisasjonen frem forskningsresultater om blant annet søvnforstyrrelser på grunn av støy og støyplager om dagen.

- Må gjøre mer

- Det er ikke gjort slike støyundersøkelser i Norge, men det ingen grunn til å tro at resultatene ikke kan overføres til oss. Da kan vi anta at omtrent like mange mennesker dør indirekte på grunn av trafikkstøy, som antall mennesker som dør på veiene, sier Gjestland.

- Poenget er ikke hvor tallet på støyofre nøyaktig ligger, men at vi har nok kunnskap allerede til å gjøre mer for å hindre at folk plages av støy. Det handler om å være føre var. De samlede samfunnskostnadene av veitrafikkstøy beløper seg til 10-12 milliarder kroner i året hvis vi tar med helseskadene, sier han.

Undersøkelser fra åtte byer i Europa tyder på at vedvarende støy som ikke skader hørselen likevel kan skape stress og søvnproblemer. På lang sikt kan slik stress føre til blant annet hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Blant personer som stadig forstyrres av støy er det en overhyppighet av hjerteinfarkt og økt blodtrykk. Det ble funnet en økning i helseplagene der støyen utendørs var over ca. 65 desibel i gjennomsnitt over døgnet. 65 desibel tilsvarer en vanlig samtale.

Verst om natta

WHO anbefaler spesielt å skjerme boligområder mot støy om natta. Dårlig nattesøvn kan få fatale konsekvenser.

- I Norge er det rundt 500 dødsulykker i hjemmet hvert år. Typiske eksempler er fall eller kuttskader som fører til død. Man står opp om morgenen, er lite uthvilt og snubler kanskje i trappa eller skjærer seg med brødkniven. Utredningene fra WHO viser at det er en klar sammenheng mellom hjemmeulykker og søvnforstyrrelser. Hele 22 prosent av dem som er utsatt for slike ulykker oppgir å ha blitt forstyrret av støy om natta minst en gang de siste fire ukene. Risikoen øker jo oftere man forstyrres, sier seniorforsker Gjestland.

I Norge er det lovfestet at støyen fra veitrafikken ikke skal være over 42 desibel inne i boliger i gjennomsnitt på døgnbasis. I planleggingen er målet å komme ned mot 30 desibel.

Økende problem

- Støyen man utsettes for utenfor huset betyr også mye. Tiltak som reduserer støyplagen er vel og bra, men man reduserer ikke ved selve støykilden, påpeker Gjestland.

Norge har som mål å redusere støyplagen fra veitrafikk med 25 prosent innen 2010. Siden vedtaket ble gjort i 1999, har støyplagen økt med to prosent.

- Det er mulig å nå målet med en frist til ca. 2015. Det krever at man raskt setter inn de riktige tiltakene. Først og frem må det utvikles veidekker som avgir mindre støy enn dagens. I tillegg må vi må folk til å bruke mer støysvake bildekk, for disse finnes. Mye kan også oppnås ved å få bedre flyt i trafikken, og at spesielt støyende kjøretøy tas ut. Arkitekter og planleggere må også bli flinkere til å ta hensyn til trafikkstøy, mener Gjestland.

 
På forsiden nå