Dropper dyre barnevernstiltak

En fjerdedel av de ansatte i barne-vernet mener økonomi i for stor grad styrer valg av hjelpetiltak.

Saken oppdateres.

Det viser en rapport fra kommunerevisjonen, som også peker på store forskjeller mellom bydelene.

- Det er ikke slik at barna ikke får tilbud, men spørsmålet er om de er gode nok, sier fagansvarlig Karin Gustavsson hos barne- og familietjenesten på Heimdal. Det er spesielt de ansatte i Heimdal bydel som mener pengene har for stor innvirkning på tilbudene. Der mener 44 prosent at økonomiske hensyn i for stor grad styrer valg av hjelpetiltak.

Gustavsson mener det er to grunner til at Heimdal skiller seg ut.

- Før det første er vi den bydelen som har flest saker i forhold til barnetallet. For det andre har vi hatt ganske mange dyre institusjonsplasseringer som har medført store budsjettoverskridelser, sier hun.

Ifølge rapporten mener nesten halvparten av de ansatte på Heimdal at enheten unnlater institusjonsplassering på grunn av økonomiske hensyn.

I tråd med loven

Formålet med rapporten var å undersøke om barnevernet i Trondheim handler i tråd med barnevernstjenesteloven. Der er det forutsatt at det ikke skal tas økonomiske hensyn i vurderingen av hva som er best for barnet. For eksempel skal man ikke la være å foreslå institusjonsplass fordi kommunen ikke har råd til det.

Kommunerevisjonen konkluderer med at kommuneøkonomien ikke har for stor innvirkning på barnevernets vurderinger, men det er likevel to områder som skiller seg ut: Valg av hjelpetiltak og videreføring av tiltak for barn over 18 år. En tredel av de ansatte mener det ikke jobbes godt nok med tiltak til dem som har nådd myndighetsalder.

- Tidligere skulle barnevernet følge opp ungdommer til de ble 23 år, men etter endring av praksis har voksentjenesten tatt over deler av ansvaret, sier Gustavsson. Dette har ført til en uavklart rollefordeling mellom barnevernet og sosialtjenesten, mener hun.

Bedre enn i Oslo

Kommunerevisjonens undersøkelse bygger på en tilsvarene undersøkelse blant barnevernsansatte i Oslo, og viser at de ansatte i Trondheim er mer fornøyd enn de i hovedstaden. Det er få som mener det tas for store økonomiske hensyn ved behandling av bekymringsmeldinger og når saker undersøkes.

Kommunaldirektør for oppvekst, Jorid Midtlyng, sier kommunen vil ha stor nytte av rapporten, og hun er glad for kommunerevisjonens konklusjon.

- Vi skal ikke gå på akkord med lover og forskrifter i vurderingen av hvem som trenger hjelp, sier hun. Når det gjelder valg av tiltak vil barnevernet alltid være nødt til å vurdere disse opp mot sine økonomiske rammer, konstaterer hun.

Kommunaldirektøren registrerer at en fjerdedel av de ansatte mener hjelpetiltakene påvirkes for mye av økonomi.

- Det pågår nå utvikling av alternative hjelpetiltak. Dette er faglig nybrottsarbeid hvor det vil være uenighet om hva som er best, sier hun.

- De dyreste hjelpetiltakene vil ikke alltid være de beste, sier Midtlyng.

 

 
På forsiden nå