Medisinering i hjemmet

Hjemmetjenesten i Bjugn går nå i gang med å teste ut dispensere og multidoseposer for å drive sikrere medisinering til brukere som bor hjemme.

Eldre mennesker tar gjerne flere medisiner og til ulike tidspunkt. Alderdom og demens kan gjøre dette vanskelig å administrere. Derfor testes ny teknologi ut som kan hjelpe. 

Saken oppdateres.

– Det er snakk om små bokser (dispensere) som vi kombinerer med ferdigpakket medisin fra vårt lokale Apotek1, forteller Turid Berg Mandal i Bjugn kommune til gemini.no.

– Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid. Brukeren varsles om at det er tid for å ta medisin. Om medisinen ikke blir tatt, går det en sms til pårørende eller hjemmesykepleien.

– Vi har øvd oss på to dispensere en tid nå. Lekt oss med drops, og fått lønn hver gang vi har lyktes i å betjene den riktig, ler Mandal.

Utvikle kommunetjenester

Bjugn kommune er først ute av samtlige norske kommuner som vil teste denne løsningen i samarbeid med SINTEF. Det skjer i innovasjonsprosjektet «Sikker medisinering i hjemmet» som finansieres av InnoMed. Andre løsninger for medisinering i hjemmet testes ut av blant annet Bærum og Trondheim kommune.

Medisinering er en del av pleie- og omsorgsarbeidet som stiller høye krav til kvalitet og sikkerhet - samtidig som det krever betydelige personellressurser. I Bjugn er man interessert i å utvikle tjenestene sine, og tror prosjektet kan gi nyttig innblikk i teknologi som kan sikre og effektivisere arbeidet med medisinering.

Behov og funksjon

Produktdesignere i SINTEF vil på sin side bruke prosjektet til å kartlegge behov, og finne ut hva som fungerer godt og dårlig med de aktuelle produktene.

Forskerne har brukt noe tid på å finne en egnet leverandør av dispensere- og prøver nå ut en nederlandsk produsent. Apokjeden leier inn dispenserne fra Nederland.

– Multidose, det at flere typer medisiner pakkes i doser/ruller, er allerede tatt i bruk og et tema innenfor sikker medisin, forteller Silje Bøthun ved SINTEF. Hjemmetjeneste og fastlege melder inn de medisinske behovene, og apoteket pakker multidose-posene. – Vi ser at det er mye positivt med dette, men også at eldre kan finne det utfordrende å åpne pakkene om de har dårlig motorikk.

– Vi starter opp med to brukere i sommer, og målet er at det utvides til fem personer til høsten, sier Bøthun, – så dette er småskala utprøving.

Velferdsteknologi på vei inn

«Sikker medisinering hjemme» er ett av flere områder som handler om å implementere velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.

I forprosjektet «Trygghetspakken - behovskartlegging og erfaringer» er det tidligere blitt trukket fram muligheter og utfordringer ved ulike teknologiske tjenester som gjør det mulig å bo hjemme så lenge som mulig. Nå er forskningen tatt videre i et hovedprosjekt der flere kommuner deltar, og flere piloter er satt i gang. Noen temaområder er mobil trygghetsalarm, døralarmer, varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS) og samhandlingsløsninger og mottak av alarmer.

I tillegg blir det arbeidet videre med de overordnede linjene for hvordan velferdsteknologien skal innarbeides i kommunene. Forskere ved SINTEF og NOVA har nylig utviklet et «veikart» som skal gi konkrete råd og retningslinjer til kommunene.


Se veikart for innføring av velferdsteknologi Les kronikk om emnet i Dagens Medisin

Les flere artikler på gemini.no

Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid. 

Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid. 

Planlegging i gruppe.Turid Mandal (t.v.) sammen med sykepleier og superbruker June Lund og Maria Wahl Olsen. 

Planlegging i gruppe.Turid Mandal (t.v.) sammen med sykepleier og superbruker June Lund og Maria Wahl Olsen. 

På forsiden nå