Full barnehagedekning har gjort at det har rent inn med barn i barnehagen. Ungene begynner gjerne når barselpermisjonen slutter.

I den offentlige debatten har det vært mer snakk om normer for voksentetthet enn om kompetansen til dem som jobber i barnehagen. Da Sondre (snart 2) begynte i barnehagen var den viktigste forventningen foreldrene hadde, at han skulle trives.

Sondre skal få en bedre barnehage

–Utover det, ønsket vi oss gode vilkår for sosial og språklig utvikling, sier pappa, Jomar Fugløy.

–Vi valgte barnehage på anbefaling av venner og at andre var fornøyde med omsorgen her, sier mamma, Eli Kristiansen.

Aktivitet: Evjen barnehage i Orkdal skal delta i forskningsprosjektet Trygg før 3. Pappa Jomar Fugløy er glad barnehagen har svømmetilbud, motorikk-prosjekter i klatrehall og gymsal, og at de kommer seg ut på turer.

I hverdagen er Anne viktig for Sondre. Det er henne han snakker med når han forteller hvem han har lekt med. Anne er ansatt på småbarnsavdelingen ved Evjen barnehage på Orkanger.

Snart skal Sondre, Anne, hennes kolleger og 1000 barn flere steder i landet forskes på – for å finne ut hvordan man sikrer at de aller minste har det godt i barnehagen.

Trygg: – Det å måtte gi opp kontrollen var tøffest for meg da Sondre skulle begynne i barnehagen, men jeg er veldig fornøyd med omsorgen og den servicen Evjen barnehage viser, sier mamma Eli Kristiansen.

Den viktigste tida i livet

Barns erfaringer, både hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og den psykiske og fysiske helsen enn tidligere antatt.

–Vi vet at den hurtigste veksten i hjernen er i våre tre første leveår. Barn er spesielt påvirkbare i denne perioden av hjernens utvikling. Derfor tenker vi at potensialet for både kognitiv og emosjonell utvikling er størst nettopp da, sier professor May Britt Drugli.

Hun mener at det er en viktig investering i fremtiden å satse på gode barnehager for ettåringer. Drugli er regional prosjektleder for «Trygg før 3», ved RKBU. Tidligere har hun forsket på småbarns stressnivå i barnehagen, samt problemstillinger knyttet til barnehagestart, trivsel, adferd og psykisk helse hos barn.

Bra med barnehage: – Jeg tror barnehage er bra for ettåringen, men det krever gode rammebetingelser for den jobben vi skal gjøre, sier professor May Britt Drugli ved RKBU som leder forskningsprosjektet i Midt-Norge.

–Jeg tror at ved å finne ut hva som gir god kvalitet i barnehagen, kan vi utvikle og løfte denne. Dermed kan vi gi barna en mye bedre start. Kanskje kan vi forebygge og forhindre mye av de psykiske helseproblemene de får i ungdomsalder, sier Drugli.

Hun understreker at tidlig innsats begynner lenge før skolestart og mener man må ta dette på alvor allerede ved barnehagestart.

LES KRONIKK: Foreldre bør være vaktbikkje når barna begynner i barnehagen

Full barnehagedekning påvirker kvalitet

Fra 2000 til 2017 har andelen ett- og to-åringer med barnehageplass økt fra 37 prosent til 82 prosent. 80 prosent av alle norske barn starter i barnehage når de er mellom ett og to år. Retten til barnehageplass ved fylte ett år har gitt utfordringer.

–Hverdagen i barnehagen er en helt annen enn bare 15 år siden. Full barnehagedekning førte til en hurtig vekst. Barne-hagene har måttet rekruttere ansatte fort og vi fikk mange midlertidige barnehagebygg. Klart det har påvirkning på den tjenesten barnehagene leverer, sier Kristin Broholm.

Kristin Broholm er styrer i Evjen barnehage i Orkdal. Hun ser på forskningen som et kompetansehevingsprosjekt. - Barnehagen skal være en arena som er psykisk helsefremmende. Da må de som jobber i barnehagen ha riktig og oppdatert kompetanse, sier hun.

Hun er styrer i Evjen barne-hage med 125 unger fordelt på sju avdelinger. De har høy foreldretilfredshet, over det allerede høye landssnittet. Med 5,5 barn per voksen ligger Evjen barne-hage bra an opp mot den bemanningstettheten Kunnskapsdepartementet ønsker for fremtiden og de oppfyller pedagognormen.

–Selv om vi fyller de formelle kravene, mener jeg at alle barnehager må jobbe mer systematisk med kompetanseheving og kvalitet, sier Broholm.

Foreldre er fornøyde

Forskning fra OsloMet viser at kvaliteten i tilbudet til barn under tre år er på et middels nivå, det samme som i andre land som er undersøkt. Tilbudet har en rekke svakheter og kvaliteten varierer i stor grad fra barnehage til barnehage.

Samtidig er foreldrene veldig fornøyde.

Foreldreundersøkelsen for barnehage som ble gjennomført høsten 2017 viser at 59 prosent av landets barnehageforeldre er svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd med barnehagen sin. Under 2 prosent er misfornøyde. 70 prosent, eller 106000 foreldre har svart på undersøkelsen.

Sondre skal, sammen med sine foreldre og de barnehageansatte, delta i forskningsprosjektet Trygg før 3.

Sondre (snart 2) gliser når barnehagestyreren gir han en banan og foreldrene hans er lettet hver dag de ser at sønnen vil være i barnehagen.

–Men forskning må til hvis man skal forandre måten man jobber på, sier pappa Jomar som skal fylle ut spørreskjemaene sammen med mamma Eli.

–Det er viktig for oss å delta i dette, både fordi det gir oss og Sondre nytte og fordi det bidrar på samfunnsnivå, sier mamma Eli.

Trenger mer kunnskap om de minste barna

–Relasjoner, nærhet og samspill er det viktigste vi gjør i barnehagen, derfor må vi alltid være på søken etter å lære mer. Dette forskningsprosjektet vil bidra ikke bare til mer kunnskap, men også til at kompetansen blir i kommunene. Gjennom å delta vil vi få veiledning underveis og dermed kunne skreddersy løsninger vi trenger, sier Broholm.

De første fem årene i livet vil Sondre tilbringe størsteparten av hverdagen i barnehagen. Nå skal forskere finne ut hvordan denne tiden blir best mulig for de aller minste.

Hun mener barnehagen har en unik posisjon med sine gode forutsetninger for å kunne etablere god kontakt med foreldrene.

–Med den rette kompetansen kan vi styre eller snu utviklingen for et barn i barnehagen. Allerede på skolenivå er jeg redd vi driver og reparerer. Og etter hvert blir det mye brannslukking, sier Kristin Broholm.

Eli Kristiansen og Jomar Fugløy med sønnen Sondre mellom seg, ute ved Evjen barnehage i Orkdal.