Dette sier han basert på Adresseavisens artikler om avvikene de siste ukene og kommunerevisjonens gjennomgang av avvikssystemet (Kvaliteket). Gjennomgangen revisjonen har gjort viser at skolene bruker det minst – og at mange ansatte mangler kjennskap til avviks- og forbedringssystemet og egne rutiner. Problemet med dette mener Brøske er åpenbart:

- Sannsynligheten for store mørketall, spesielt på skole, er betydelig. Skole skiller seg veldig negativt ut, understreker han.

-Oppvekst har feilet totalt

- Men rådmannen sier jo at selv om skole ikke er veldig gode på å rapportere inn, så tas det fatt i problemer på den enkelte enheten?

- Jeg føler ikke at jeg kan slå meg til ro med dette. Kan jeg stole på det? Rådmannen kan heller ikke vite om det stemmer. Etter mitt skjønn mangler rådmannen kontroll på oppvekstområdet. Trondheims-skolen skal være trygg for både elever og lærere, det er ikke situasjonen i dag. Det skjer langt flere hendelser enn det som blir rapportert, og da får man ikke satt inn nødvendige tiltak. Jeg vil si det så sterkt som at oppvekst har feilet totalt på dette, sier han.

-Barn skal ikke grue seg

Brøske sier det er trist å lese om de enkelthistoriene Adresseavisen har skrevet om.

- Det er uakseptabelt at barn skal være nødt til å grue seg til å gå på skole.

Revisjonens gjennomgang viser at skole skiller seg negativt ut når det gjelder kunnskap om hvordan man melder avvik, kunnskap om rutiner – og de er også dårligst på å lukke avvik. Bare vel 20 prosent av de ansatte i skolen sier at de melder avvik inn i systemet. Over 30 prosent vet ikke hvor rutiner oppbevares. Hvis det handler om avvik som er gjentatte og krever betydelige ressurser, skal dette rapporteres til rådmannen. Igjen skiller skole seg ut: Bare fem prosent av enhetslederne har rapportert denne type avvik.

- Det er et lederansvar å sørge for at disse forholdene kommer på plass, sier Brøske som i bystyret torsdag fremmer et forslag der han retter sterk kritikk mot rådmannen og hvor han ber om at rådmannen iverksetter umiddelbare tiltak for at internkontrollen på oppvekstområdet forbedres.

- Tilstrekkelig kontroll

Kommunaldirektør for utdanning og oppvekst, Gunn Røstad, velger å svare på Brøskes kritikk på epost. Hun sier der at rådmannen rapporterer årlig på kvaliteten i opplæringen i tråd med loven.

- Rådmannen anser kontrollen som tilstrekkelig, men det er noe som alltid kan bli bedre, blant annet gjennom bedre bruk kommunens kvalitets- og avviksystem, som skolene i for liten grad benytter, skriver hun og fortsetter:

- Dette er noe det arbeides aktivt med fra rådmannens side, det jobbes med forbedring.

- Kan være trygge

Røstad bekrefter at det er mørketall. Men mener skolene har gode rutiner for å følge enkeltsaker. Hun avviser Brøskes påstand om at skolen ikke er trygg når det ikke rapporteres.

- Rådmannen anser at elever og foreldre kan være trygge i Trondheims-skolen. Avvikene viser utfordrende situasjoner, men ingen ting tyder på at problemene de siste årene har økt i omfang. Rapporter fra elevundersøkelser viser at omfanget av vansker er ganske stabilt. Trondheims-skolen har blant annet et sterkt fokus på forebyggende arbeid, gjennom store, skoleomfattende satsinger, skriver hun..