Striden om Leirelvkorridoren kommer opp i bystyret neste uke.

Planforslaget det handler om, er en tilrettelegging for 36 boliger i rekke og seks eneboliger i Damlia ved Høieggen og Buenget. Planen er i tråd med gjeldende reguleringsplan, men er samtidig i strid med hensynssonen for viltkorridoren. Hele området omfattes av hensynssone for vilt ved Leirelvavassdraget - Okstadbakkene-Leirfossene-Strindamarka.

Dette er en av to viktige viltkorridorer som forbinder Bymarka med skogene øst i kommunen. Den andre er Leinstrandkorridoren. Korridorene fungerer som vandringsled for mange dyr og også noen fuglearter, og er i tillegg et viktig oppholdssted for vilt og fugl.

Helomvending

Reguleringsaken ved Buenget har vært utredet flere ganger. I 2013 skrev rådmannen i Trondheim:

«Tiltaket vil medføre en ytterligere reduksjon av bredden på viltkorridoren i et allerede kritisk parti. I tillegg vil etablering av boliger føre til økt forstyrrelse fra folk og trafikk som vil påvirke korridorfunksjonen negativt. På bakgrunn av ny kunnskap og en vurdering av samlet belastning av gjennomførte og planlagte tiltak, vurderes planforslaget som uforenelig med opprettholdelse av viltkorridoren. »

Rådmannen anbefalte derfor at man ikke gikk videre med planforslaget.

Men i et saksfremlegg foran bystyremøtet i neste uke, har rådmannen gjort helomvending. Selv om viktigheten av viltkorridoren står fast, foreslår rådmannen denne gangen at politikerne vedtar reguleringen. Bygningsrådet har tidligere gitt grønt lys, og det ble flertall for forslaget også i byutviklingskomiteen på nyåret.

Jan Bojer Vindheim (MPG) har frontet motstanden mot utbyggingen, og i byutviklingskomiteen nylig fikk han med seg SV og Venstre i forsvaret av viltkorridoren.

Håper Ap snur

– Når saken kommer opp i bystyret neste torsdag, håper jeg at Ap også snur. Dette er en såpass viktig sak at jeg håper det blir flertall for å avvise planene, sier Jan Bojer Vindheim. Han mener Leirelvkorridorens betydning for viltet er blitt enda viktigere etter at inngrep i form av massedeponi ved Hestsjøen og at godsterminalen kommer på Torgård, forringer den andre viltkorridoren ved Leinstrand.

– I denne situasjonen blir naturligvis den nordlige viltpassasjen, Leirelvkorridoren, dessto viktigere, mener Bojer Vindheim

– I seinere år har utbygging i økende grad tettet til begge disse viktige forbindelsene. Sommeren 2014 la rådmannen derfor fram en sak om nødvendigheten av å sikre de to viltkorridorene, sier Bojer Vindheim. Sett på denne bakgrunn synes han det er merkelig at det politiske flertallet går for en boligutbygging som han mener går på bekostning av viltinteressene.

– Undergraver naturverdiene

– I strid med klare advarsler om at viltkorridorens funksjon er truet, har bystyret akseptert flere omfattende inngrep i og ved Leirelvkorridoren. Nå handler det om detaljregulering av Høieggen og Buenget. Denne planen er ifølge rådmannen i Trondheim «uforenlig med opprettholdelse av viltkorridoren». Det er både skremmende og uakseptabelt at det politiske miljøet i Trondheim på denne måten med åpne øyne, klart i strid med naturmangfoldloven og med kommunen egne faginstanser, undergraver naturverdiene i kommunen, mener Jan Bojer Vindheim.

foto
Jan Bojer Vindheim (MDG) kjemper for viltkorridorene. Foto: Rune Petter Ness