Årsaken er lite smågnagere i fjellet.

Ifølge foreløpige tall fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for fjellrev, har det vært bare ti ynglinger med minimum 30 valper i år.

Til sammenligning var det 40 ynglinger med minimum 205 valper i 2015. De siste årene har vært gode for den utrydningstruede fjellreven i Norge.

- Årets tall kan bli justert utover sommeren, men vi venter ikke store endringer. Alt tyder på at det blir færre fjellrevynglinger i år enn i fjor, sier seniorforsker Øystein Flagstad i Norsk institutt for naturforskning (Nina). Han er tilknyttet overvåkningsprogrammet, som drives av Nina og Statens naturoppsyn (SNO).

Mest i Dovrefjell

Sju av de ti ynglingene i år er registrert på Dovrefjell. De øvrige er registrert i Blåfjella og på Hestkjølen i Lierne, samt i Saltfjellet. Fjellrevens yngletid strekker seg fra starten av mai til ut i juni.

- Tilgangen på smågnagere har stor betydning for hvor mange og hvor store kull fjellreven får. Lemen er den viktigste føden. Det er helt normalt at antall ynglinger varierer med mengden lemen, sier Arild Landa,. Han er seniorforsker i Nina, og leder det nasjonale avlsprogrammet for fjellrev. En avlsstasjon ble etablert i fjellet ved Oppdal i 2005.

Landa mener sju ynglinger på Dovrefjell er et bra resultat, selv om det i toppårene var oppe i 16-17. Årets kull er registrert i Snøhetta.

- I fjor fikk vi et bunnår, med bare én registrert yngling. Årets kull er små, og det er usikkert hvor stor andel av de 20 registrerte valpene på Dovrefjell som vil klare seg, sier Landa.

Var utdødd

På Dovrefjell ble det satt ut omkring 90 valper fra avlsstasjonen i Oppdal fram til 2012. For å hjelpe valpene i startfasen er det etablert kunstige hi, og det er plassert ut fôrautomater.

- De er til ekstra stor hjelp i år med dårlig tilgang på smågnagere og har nok vært viktige for at det ikke ble enda færre ynglinger på Dovrefjell i år. Fôrautomatene hjelper på overlevelsen, men normalt er dødeligheten stor når smågnagerne uteblir, sier Landa.

Bestanden av fjellrev på Dovrefjell var utdødd da utsettingene fra avlstasjonen startet. I dag er bestanden den største i Norge, med over 40 voksne individer. Den norske bestanden av fjellrev teller minimum 137 individer, ifølge overvåkningsrapporten for 2015.

Fra avlsstasjonen er det satt ut over 300 fjellrevvalper. Det siste hovedområdet for utsetting er Hardangervidda, der fjellreven har ynglet for første gang på svært mange år.

- Utsettingene har vært svært vellykket, og har ført til en betydelig bestandsøkning. Store fjellområder var uten ynglende fjellrev, og nå er den tilbake. Men fjellreven er fortsatt Norges mest truede pattedyrart, og det er for tidlig å si at bestanden er sikret på lang sikt. Fjellreven er truet av klimaendringer som kan forstyrre de regelmessige smågnagertoppene den er avhengig av. Et varmere klima kan også føre til at rødrev rykker inn i fjellet og blir en konkurrent til fjellreven, sier Landa.