–Rekrutteringen til yrkesfagene går ned. Vi risikerer å ikke ha nok folk til å bygge i fremtiden. Nå må fylkespolitikerne sørge for at forslaget om å bygge ned yrkesfag på de videregående skolene ikke blir gjennomført.

Denne oppfordringen kommer fra ordfører Rita Ottervik i Trondheim, LOs distriktssekretær Kristian Tangen og NHOs regiondirektør Merethe Storødegård. De tre frykter at manglende søknad til yrkesfag på de videregående skolene skal få fylkespolitikerne til permanent å bygge ned denne delen av videregående opplæring.

Strategier for fremtiden

I neste uke samles fylkestinget i Sør-Trøndelag. Der skal utfordringene for Sør-Trøndelag de kommende fire årene drøftes. Fylkesrådmannen skriver i sitt forslag at det Kan bli behov for å legge opp til en permanent lavere andel elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer i fremtiden.

Færre søkere

I dokumentet heter det: «Det er særlig i Trondheim en tendens til at elever i større grad velger studieforberedende utdanningsprogrammer fremfor yrkesfaglige.... Konsekvensene kan bli et behov for å bygge om dagens skoler, omskolere ansatte, og et redusert tilbud av ungdom til lærerplass og arbeidskraft til ulike næringer.»

Det er dette fremtidsbildet ordføreren i Trondheim, LO og NHO i fellesskap nå vil endre.

Næringslivets behov

–Det er en utfordring for fylket, som har ansvar for de videregående skolene, å få nok ungdommer til å velge yrkesfag. Og det må jobbes aktivt både med å sikre nok elever på undervisningstilbudene i skolen. Men fylkesrådmannen skriver i sitt forslag at yrkesfagstilbudet kan bli redusert permanent. Det er en farlig vei å gå. Fylkeskommunen må også se seg rundt på hva næringslivet har av behov, og der trengs det lærlinger i yrkesfagene for å få nok fagfolk til å bygge byen vår i fremtiden, sier Ottervik.

Hun får støtte fra både LO og NHO i sin bekymring. Dersom de yrkesfaglige tilbudene legges ned permanent, vil det forsterke en utvikling hvor færre velger yrkesfag. Det vil igjen føre til at det blir færre lærlinger ute på bedriftene og færre med fagbrev som kan ta seg av fremtidens store byggeprosjekter.

Begge deler

–I fremtiden har vi behov for både de som vil gå videre med realfag og de som vil snekre, legge rør eller bli elektrikere. Fylkespolitikerne må lytte til behovene samfunnet har, ikke bare se på søkertallene til de ulike studietilbudet. LO og NHO inviterer fylkespolitikerne til en dialog om hvordan vi sammen kan motivere elevene til å søke yrkesrettede fag. Fire av de fem yrkene der mangelen på arbeidskraft er størst finner vi innenfor fag- og yrkesopplæring, sier Merethe Storødegård i NHO.

–Når fylkesrådmannen i sitt strategidokument åpner for å bygge ned yrkesfagene i skolen på permanent basis, så er det et skritt i feil retning for å få dette til. Det er alarmerende at man ikke tar signalene næringslivet sender på alvor, sier Kristian Tangen i LO.

Vil bli rørlegger

Ottervik, Storødegård og Tangen får støtte hos Torkild Korsnes, administrerende direktør i rørleggerfirmaet K. Lund i Trondheim. Bedriften har for tiden 10 lærlinger i rørleggerfaget, og tre nye kommer til i løpet av sommeren.

En av lærlingene er Petter Haarberg fra Trondheim. Han gikk byggfag på Charlottenlund videregående skole, og over jul skal han ta fagbrev for å bli rørlegger. Haarberg trives i en jobb der han kan bruke hendene og være med på å skape noe.

–Jeg stortrives her. Det var litt tilfeldig at jeg ble rørlegger, men jeg fikk praksisplass i denne bedriften mens jeg gikk på skolen. Å være rørlegger er et flott yrke, sier Haarberg som ikke angrer på at han gikk yrkesfaglig studieretning på videregående skole. Men det er stadig færre som føler hans eksempel. I 2014 er det for første gang færre som velger yrkesfag enn studiespesialisering ved skolene i Sør-Trøndelag.