– Vi reagerer på både bebyggelsen og veien. Dette er en fotgjengergate hvor biler, sykler og folk beveger seg sakte. Når gata skal bli bredere, vil også bilistene kjøre fortere.

Det sier Peter Zweigel, som bor i Paul Fjermstads vei på Blussuvoll. Sammen med Philippe Maincon representerer han den såkalte «Okkenhaug-gruppa», som er en samling beboere i området rundt Okkenhaug Bil.

Bilforretningens tomt er solgt til Veidekke Eiendom, som etter planen skal bygge et boligkompleks på tre og fire etasjer med til sammen 70–80 leiligheter på stedet.

Frykter økt fart

Med utbyggingen kommer også en utvidelse av veien i området. Ifølge reguleringsplanen vil fortauet få en bredde på tre meter, og slik spise seg inn i naboenes hager.

– Den totale veibredden vil bli åtte til ti meter, inkludert fortau og snøopplag. Vi opplever at det legges mer vekt på vei enn bomiljø, sier Zweigel, som får støtte fra Maincon:

– Forskning fra en rekke land viser at bilister øker farten når veien er bredere. Se for eksempel på Jonsvannsveien, der det er 30-sone. De fleste kjører i 50.

Flere klager

Høringsfristen for planforslaget gikk ut i slutten av januar. 41 av beboerne i området underskrev en felles merknad som tar til orde for å beholde dagens veibredde «fra hekk til hekk».

– To aspekter er viktige for oss: Bevaring av bomiljøet, både generelt for strøket og med tanke på de enkelte eiendommene, altså minst mulig inngrep i hagene. Og sikkerhet for alle trafikanter, heter det i merknaden.

Flere av beboerne har også levert private merknader.

De fleste frykter at et boligkompleks på tre og fire etasjer, i et området som i hovedsak består av klassiske, trønderske firemannsboliger, vil påvirke både solforhold og utsikt.

«Vi mener at den planlagte bebyggelsen vil gi vesentlig dårligere solforhold og er bekymret over verdiforringelse for vår tomt. Vi vil protestere mot at det planlegges med 75+ boenheter (altfor stor fortetting) som dessuten bryter totalt med stedets karakter», heter det i én av merknadene.

I vedtaket fra Bygningsrådet før jul, heter det at kommunen skal gjennomføre dialogmøter og forhandlinger med beboere som må avstå fra eiendom «på en slik måte at konfliktsituasjonen kan minimaliseres».

Byantikvaren kritisk

– Men vi opplever at ingen vil diskutere bydelens fremtid. Beboere kan bare klage, og vår rolle blir redusert til masekopper. Det vi etterlyser, er en overordnet plan. Vi ønsker ikke å gi bort en del av våre hager til en plan som er feilslått, sier beboer Phillipe Maincon.

– Får dere gehør hos kommunen?

– De hører på oss, men de endrer ikke sitt syn. De hevder at en slik bred vei må bygges av sikkerhetshensyn. Kommunen har en etablert praksis for hvordan de bygger slike veier, men ingen politikk, sier Peter Zweigel.

Kommunalråd Geir Waage (Ap), som sitter i bygningsrådet, ønsker imidlertid at rådmannen utarbeider en prinsippsak for utformingen av fortau i boligområder. Ønsket kommer på bakgrunn av en rekke lignende saker (se undersak).

Beboerne er ikke de eneste som har kommet med innvendinger mot den planlagte oppføringen av boliger og bredere vei.

Byantikvaren anbefaler at det fremlagte forslaget avvises og at det heller bygges firemannsboliger.

Fagsjefen for areal og miljø i Sør-Trøndelag fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse at han «vil klart fraråde» forslaget, men kommer ikke med en innsigelse «da det i hovedsak angår lokale verdier og ikke nasjonale».

Statens vegvesen er imidlertid positive til veibygging:

– Bedring av trafikksikkerheten er viktigere enn å forsøke å unngå inngrep i privat grunn for å bevare trær og hekker.

– Det er prisen man må betale

Kommunalråd Geir Waage (Ap) har forståelse for Blussuvoll-beboernes innvendinger, men mener fortetting er nødvendig politikk.

– Vi må finne løsninger som ivaretar beboernes behov, men også huske at vi trenger 1600 nye boliger i Trondheim hvert år fremover, sier Waage, og fortsetter:

– Da kommer det til å bli flere konflikter. Det er sjelden eller aldri man opplever at det ikke blir konflikt rundt slike utbyggingsprosjekter. Men det er prisen man må betale for å bo i en by i sterk vekst.

– Flere reagerer på at det nye bygget blir tre og fire etasjer, høyere enn bebyggelsen i området for øvrig?

– Når man skal bygge nytt og fortette, som er vedtatt politikk i byen, må man utnytte arealene på en god måte. Sol- og skyggediagram viser at dette er ei tomt som er egnet til fire etasjer, samtidig som byggene rundt på to etasjer er relativt høye, sier Waage.

Tror på løsning

Da detaljreguleringen av Okkenhaug Bil-tomta ble behandlet i Bygningsrådet før jul, ba Waage rådmannen legge frem en prinsippsak om utforming av fortau i boligområder.

– Vi har tidligere hatt en sak i Kong Inges gate, hvor det var planlagt brede fortau på begge sider. Her hadde vi noen av de samme utfordringene som ved Blussuvoll allé-prosjektet. Vi fikk til slutt ryddet opp og tatt hensyn til både trafikksikkerhet, muligheten til snørydding og beboernes hager, sier Waage, og fortsetter:

–I  forbindelse med fortetting risikerer vi flere slike saker. Derfor mener jeg det er viktig å få til en standardisering. Jeg forventer at denne bestillingen blir oppfylt av administrasjonen, samtidig som den er en veldig klar tilbakemelding til rådmannen når det gjelder den konkrete saken ved Blussuvoll allé.

– Vil dere klare å finne en løsning som alle er fornøyd med?

– Det bør være mulig. Ikke under noen omstendighet kan vi inngå kompromisser rundt trafikksikkerheten på skoleveier. Men gata er såpass bred at vi kan få til både bredt fortau og bevaring av hager og trær, tror Waage.

Prosjektsjef Thomas Myran i Veidekke Eiendom vil komme i mål med planprosessen før sommeren, slik at salg kan starte til høsten.

– Merknadene rundt veier er litt av årsaken til at dette tar marginalt lengre tid enn planlagt. Veien er et pålegg fra det offentlige, og det er sterke interesser på begge sider, sier Myran.

– Naboene reagerer også på at det bygges høyt?

– Bilbutikken som står der i dag består av en massiv og nedslitt bygningsmasse. Vårt prosjekt vil etter vår mening bidra til en forskjønnelse av området. Vi kommer sannsynligvis til å lande på en fortetting som er en mellomting mellom det vi, kommunen og naboene ønsker, sier Myran.

Skeptiske: Beboerne Peter Zweigel (til venstre) og Philippe Maincon på Blussuvoll tror bredere vei vil åpne for høyere hastighet i gata. Flere naboer reagerer også på at det skal bygges i tre og fire etasjer. Foto: RICHARD SAGEN