Når Siv Jensen legger frem statsbudsjettet klokken 10 i formiddag, er det mange i Trøndelag som har store forventninger.

Flere svært viktige prosjekter for Trøndelag er avhengig av penger allerede neste år.

Forventer penger til E6 Tiller - Melhus

Ett av disse prosjektene er blant de mest synlige i trondheimsområdet, nemlig utbyggingen av E6 sør for Trondheim. Fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag, Erlend Solem, peker på tre viktige saker som han håper å finne omtalt i statsbudsjettet.

- Det viktigste er at det kommer penger til å holde fremdrift for E6-prosjektet Tiller - Melhus, at det kommer klarsignal for bompengeforskuttering av den nye brua på Sluppen, og at det kommer klarsignal for oppstart av prosjektet med elektrifisering av Trønderbanen, sier Solem.

Miljøpakken har ansvar for mye av utbygginga av veier, sykkelveier og kollektivløsninger i Trondheim. Leder i Miljøpakkens sekretariat, Henning Lervåg, er også spent på E6 sør for Trondheim.

- Vi forventer at det kommer penger til E6-prosjektet Tiller – Melhus. Dette er jo et prosjekt som er i full gang, men så langt er det i stor grad snakk om bompengefinansiering. Det gjenstår nærmere en milliard kroner i statlige midler til prosjektet. Vi forventer at en del av dette kommer i 2018-budsjettet, og at resten kommer over budsjettene i 2019 og 2020, sier Lervåg.

- Vi har også forventninger om at vi får 170 millioner i såkalte belønningsmidler, penger som vi er blitt lovet igjennom bymiljøavtalen og som vi kan bruke relativt fritt, blant annet til kollektivtiltak. Vi forventer også at vi får penger til Metrobussprosjektet, sier Lervåg.

Håper på klarsignal for el på Trønderbanen

Samferdselsdirektør Solem er særlig spent på om elektrifiseringsprosjektet får budsjettomtale.

- Vi er blitt lovet elektrifisering i Nasjonal transportplan, men jeg føler meg likevel ikke trygg på at prosjektet blir omtalt i budsjettet. Vi er avhengig av at det blir gitt klarsignal for at vi skal kunne komme i gang med prosjektet, sier Solem.

Han håper også på penger til E6-utbygging nord for Åsen og E14-utbygging mellom Stjørdal og Meråker.

Ifølge Solem er det i tillegg et stort behov for penger til utbedring av tunnelene på fylkesveiene, selv om han ikke forventer at dette kommer.

Elektrifisering og dobbeltspor

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) minner om at samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) har lovet dobbeltspor til fra Trondheim til Stjørdal og videre til Åsen innen 2023. Departementet har senere tilbakelvist at dette løftet er blitt gitt.

Ifølge fylkesordføreren har statsråden lovet ferdig elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen innen 2020.

- Jeg kan vanskelig forestille meg at det ikke kommer nok penger til å ferdigstille elektrifiseringen og få flere avganger på Trønderbanen i Statsbudsjettet nå, sier Sandvik.

Lite spenning for Nye Veier

Veiselskapet Nye Veier har ansvar for mye av E6-utbygginga i Trøndelag på strekningen mellom Ulsberg og Åsen. Ifølge Nye Veiers Trøndelags-sjef Johan Arnt Vatnan er det lite spenning knyttet til neste års statsbudsjett. Han regner med at de får pengene som ligger inne i rammeavtalen som Nye Veier har med staten til statsbudsjettet for 2018.

Elgeseter gate 10

I NTNU og Studentsamskipnaden er det størst spenning til om det kommer penger til det planlagte undervisningsbygget for helse- og sosialfag i Elgeseter gate 10.

- Vi hadde håpet på oppstartsmidler på statsbudsjettet for 2018, men er litt skuffet over at vi ikke har hørt noe i valgkampen, sier NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen.

Bygningen blir liggende midt i smørøyet i det nye universitetsområdet og skal huse studier som i dag holder til på Tunga. I tillegg planlegger Studentsamskipnaden (Sit) et treningssenter der på 6000 kvadratmeter.

NTNU-campus

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lovte allerede i valgkampen 50 millioner kroner til planlegging av campus. For 2017 fikk NTNU 20 millioner til campusarbeidet.

De store pengene til selve byggingen av det nye universitetsområdet ved Gløshaugen er ikke ventet før på statsbudsjettet for 2019/2020.

Senter for psykisk helse

Det planlagte senteret for psykisk helse på Øya er et fellesprosjekt mellom St. Olavs hospital og NTNU og er en del av det store campusprosjektet. Det er derfor ikke ventet penger på statsbudsjettet i år.

Ocean Space Centre

NTNU og Sintef har planer om et helt nytt senter for havromsforskning på Tyholt i Trondheim der det marintekniske senteret ligger i dag. Men her er det ingen forventninger om penger på statsbudsjettet for 2018. Derimot regner administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean med at det nye senteret blir nevnt i statsbudsjettproposisjonen. I sommer konkluderte en kvalitetssikringsrapport med at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge nye sjøgangsbasseng og dypvannsbasseng. Johansen kaller det for en strafferunde.

- Fordi prosessen har fått en liten strafferunde, er det ikke noe som tyder på at vi kommer så langt neste år at det er nødvendig med større bevilgninger over statsbudsjettet, sier han.

Studentvelferd

I studentsamskipnaden i i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er det en forventning om at satsingen på 2500 studentboliger blir videreført. I fjor fikk Sit 400 nye studentboliger fra denne posten.

Sit håper også på fem millioner kroner til tiltak for psykososial helsetjeneste og fem millioner til rusforebygging.

Nord Universitet

Det nye universitetet med studiesteder flere steder i Nordland og Nord-Trøndelag håper på penger til innovasjonscamp i Steinkjer. Her vil universitetet samle bedrifter og akademia på samme sted. Planen er å åpne i januar 2019.

Universitetet håper også på finansiering av et nasjonalt trafikkfaglig senter i Stjørdal.

Dronning Mauds Minne

Ved barnehagelærerutdanningen er rektor Hans-Jørgen Leksen mest redd for budsjettkutt, særlig på grunn av budsjett-tekniske endringer som har frykter kan gi utilsiktede negative endringer for Dronning Mauds Minne Høyskole. I tillegg ønsker han seg mer penger til masterutdanninger.

- Kan ikke kutte mer

Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, mener regjeringen ikke kan fortsette å kutte domstolenes driftsbudsjetter år etter år gjennom «ABE-reformen». Domstolene er ikke en del av byråkratiet. De er samfunnets tvisteløsere og må behandle de straffesaker og tvistesaker som kommer inn.

- Vi må ikke komme i den situasjonen at lang saksbehandlingstid rammer ofre, vitner og parter i næringslivet, eller gjør det vanskeligere for folk å få løst siner tvister, sier Urke.

Frykter lengre saksbehandlingstid

Sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett, Leif O. Østerbø, påpeker at ressurssituasjonen i domstolene er svært presset med reduserte budsjetter over flere år.

- I Sør-Trøndelag tingrett er vi opptatt av effektiv ressursutnyttelse, og vi arbeider hardt med å rasjonalisere driften i alle ledd. Så langt har derfor brukerne av vår domstol unngått de mest alvorlige konsekvensene av at vi – til tross for at vi allerede er for få medarbeidere – er i en nedbemanningssituasjon. Trenden med så trange budsjetter som i dag er imidlertid ikke bærekraftig. Blant annet ser vi at at politi og påtale tilføres ressurser mens mange av de sivile sakene er krevende. Vi vil derfor oppfordre politikerne til å ta ansvar for «lov og orden» gjennom å øke bevilgningene til domstolene i det kommende statsbudsjettet. Skal de fortsette å spare oss til fant vil politikerne først og fremst påføre det rettssøkende publikum store negative konsekvenser gjennom blant annet lang saksbehandlingstid.

Ny godsterminal

Næringsforeningen forventer at løftene om midler i første del av Nasjonal Transportplan viser seg i statsbudsjettet for 2018, samt fullt trykk på Ocean Space Centre og planleggingsmidler til godsterminal på Torgård med tilhørende veisystem.

Foreningen har forventninger til at skatteforliket følges opp, med ytterligere nedsettelse av selskapsskatten og at formueskatt på arbeidende kapital avklares.

- Vi forventer også økte investeringer i forskning og utvikling med næringspotensial, og at KapitalFunn-ordningen blir ferdigstilt med virkning fra 1. januar 2018, sier næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.