Rådmannen mener i utgangspunktet at staten må være den som betaler for rassikring, men åpner for å være med på et spleiselag.

Multiconsult mener en 12 meter bred fylling i Nidelva vil være en effektiv rassikring for utvidelse av Samfundet, meldte Adresseavisen i oktober. I går ble saken tema for bystyret, og det var Marek Jasinski (Ap) som tok opp saken.

- Det er behov for å rassikre dette området før eller siden, og nå som vi har et stort byutviklingsprosjekt med et nytt universitetscampus underveis i nærheten, så er tiden inne for å finne en løsning. I tillegg trenger vi å få en avklaring på om en slik rassikring vil gjøre fengselstomta byggbar, sa Jasinski.

Les også: - Fylling i Nidelva er et kjempeforslag

foto
Tok opp saken: Marek Jasinski (Ap).

- Ingen akutt skredfare

Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen understreket at det i dag ikke er noen akutt skredfare på Bakklandet.

- Det skyldes at det er god kontroll på det som kan utløse et kvikkleireskred, og det er erosjon eller bygge- og graveaktivitet, sa kommunaldirektøren.

Han sier utredningen som ble klar i oktober, dokumenterer at fengselstomta og trekanttomta kan utbygges ved en rassikring med en motfylling i Nidelva. Men han legger til:

- Denne motfyllingen vil primært støtte opp de nederste skråningene mot elva. Den vil ikke kunne stabilitetsforbedre hele kvikkleiresonen. Dette gjelder blant annet de steile skråningene mellom Korsgata og Schives gate. En slik fylling vil heller ikke ha noen stabiliserende effekt på skråningen lenger nord mellom Lillegårdsbakken og Skansegata, sa kommunaldirektøren.

Les også: Elgeseter bru 1912 og 2017

foto
Muliticonsult foreslår en 12 meter bred fylling ut i elva for å styrke sikringen mot kvikkleireras.

- Staten må betale

Ved større utbyggingsprosjekter som utløser sikringskrav er det vanlig at kostnader bæres av utbygger, ifølge rådmannen.

- Dere mener staten må betale for en eventuell fylling i elva?

- I utgangspunktet ja, sier Aassved Hansen, men legger til:

- I dette tilfelle vil sikringstiltaket kunne berike promenaden langs elva og bidra til å realisere en for byen, NTNU og staten viktig utbygging av campus. Den vil derfor avvike fra andre utbyggingsprosjekter og en dialog mellom NTNU, staten og kommunen om gjennomføring og kostnadsfordeling er derfor et første steg, sier kommunaldirektøren.

Han mener det ikke er nødvendig for kommunen å gjennomføre tiltak for å rassikre Bakklandet til et sikkerhetsnivå som tillater nybygging i hele kvikkleiresonen, men sier de er positive til de foreslåtte tiltakene for å kunne bygge på fengselstomta.

Les også: Studentersamfundet i samfunnet

Høyre-forslag nedstemt

Høyre ved Christianne Bauck-Larssen tok også ordet i saken:

- Høyre mener rassikring av Øvre Bakklandet er et viktig sikkerhetstiltak i Trondheim. Det er utarbeidet gode rapporter og vi mener derfor det neste skrittet nå vil være at rådmannen begynner å utarbeide en reguleringsplan, sa hun og fremmet følgende forslag:

«Bystyret ber rådmannen igangsette et arbeid med sikte på utarbeidelse av en reguleringsplan for rassikring av Øvre Bakklandet gjennom en videre utfylling av Nidelva.»

foto
Nedstemt: Christianne Bauck-Larssen (H)

Høyres forslag falt med 18 mot 49 stemmer, mens Ap fikk enstemmig gjennom dette forslaget på vegne av Ap, KrF og Sp:

«Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med NTNU og Studentersamfundet for en klargjøring om fengselstomta kan gjøres bebyggbar ved en rassikring.»

Les også: Trondheim kan feies på sjøen