foto

Olje- og energiminister Ola Borten Moe får oppskriftsmessig kritikk fra Naturvernforbundet når han nå åpner for leteboring på 86 nye blokker. 72 av dem ligger i Barentshavet, og det er disse som er mest omstridt. Barentshavet er oppvekstområdet for våre viktigste fiskearter. I tillegg gjør de klimatiske forholdene det ekstra krevende å operere der. Derfor må miljø- og sikkerhetshensyn tillegges ekstra vekt.

Den norsk-russiske avtalen om delelinjen i Barentshavet i 2011 er en viktig forutsetning for å utvide olje- og gassletingen nordover. Med denne avtalen på plass, er det et naturlig neste steg å åpne for letevirksomhet. Forventningene er at store mengder olje og gass ligger under havbunnen. Store deler av verdens uoppdagede olje- og gassressurser, henholdsvis 13 og 30 prosent, kan ligge i disse arktiske områdene. Og etter at Statoil gjorde et lovende funn på Skrugard i fjor, er interessen for Barentshavet stor.

Vi mener det er riktig at det åpnes for mer leteaktivitet i de nordligste områdene. Norge er en olje- og gassnasjon, vår velstand hviler tungt på de eventyrlige inntektene vi har høstet på olje- og gassproduksjon. Det er heller ingen grunn til at vi skal overlate til russerne å hente opp ressurser som ligger på norsk sokkel fra sin side av grensen.

Fra oljeselskapenes side forventes det større konkurranse enn noen gang om de nye leteområdene. Flere av verdens oljegiganter vurderer nå søknader. Dette er en god situasjon for olje- og energiministeren. Det betyr at han kan stille krav, blant annet når det gjelder sikkerhet. Både fordi området er sårbart og forholdene er tøffe, må beredskapen og kompetansen for å gardere seg mot utslipp og ulykker være høy.

Samtidig med åpningen av den 22. konsesjonsrunden varsler Olje- og energidepartementet at det skal åpnes et eget forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk, heter det i departementets beskrivelse.

Vi forventer at Ola Borten Moe følger opp tungt på dette området. Aktiviteten i arktiske områder kan skape store verdier for det norske samfunnet. Ikke bare i form av olje og gass som blir hentet opp, men også i form av kompetanse om virksomhet i arktiske strøk.