- Avsløringer i Adresseavisen den siste tiden har sådd mye usikkerhet omkring hele prosessen rundt jordvern og grønn strek. Det kan vi ikke leve med. Dersom vi skal gjenreise tilliten til de folkevalgte i Trondheim, som nå er tynnslitt, så må disse spørsmålene opp til ny politisk behandling.

Det sier Senterpartiets gruppeleder i Trondheim, Marte Løvik. Fra talerstolen på landsmøtet i Trondheim lovte Løvik at Senterpartiet i Trondheim skal kreve en ny behandling av hele saken med grønn strek som ble politisk behandlet i bygningsrådet i 2015 og i bystyret vinteren 2016. I planen om grønn strek trakk politikerne opp en linje for hvilke deler av byen som skulle vernes mot utbygging.

Dette er Kystad-saken i korte trekk

Kystad-saken

Adresseavisen har de siste ukene skrevet en rekke artikler om den såkalte Kystad-saken der det er avdekket at selskapet Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner, skulle Rune Olsø – bystyrerepresentant og inntil nylig leder av Sør-Trøndelag Ap – bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde. I avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Olsø personlig. I den politiske behandlingen av saken ble området Kystad tatt ut av verneplanen etter forslag fra Ap. Kommuneadvokaten i Trondheim har foretatt en juridisk betenkning i saken, og utelukker ikke at det har forekommet lovbrudd i saken. Formannskapet i Trondheim vedtar trolig neste fredag å politianmelde saken. Samtidig har Statsadokvaten i Trondheim varslet at de undersøker om det er grunnlag for en politietterforskning av den omstridte avtalen.

Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.

Spørsmål rundt hele prosessen

Marte Løvik mener det er Kystad-saken, men også flere forhold rundt andre områder som ikke ble lagt bak den grønne streken, som det nå er grunn til å se nærmere på etter avsløringene rundt den omstridte avtalen. Hun mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hele den politiske prosessen rundt jordvern og den grønne streken.

- Senterpartiet kan ikke leve med at så viktige politiske spørsmål heftes med tvil om troverdighet og tillit. Det er den politiske behandlingen som må kvalitetssikres gjennom en ny runde, ikke rådmannens saksforberedelser. Det er ingen tvil om at vi i Senterpartiet ønsker å verne mer dyrket mark enn det flertallet gikk inn for da denne planen ble vedtatt i 2015. Den nye politiske prosessen vi nå krever, får vise om det er mulig, sier Løvik og fortsetter:

- Folk i Trondheim er opprørt over det som er avdekket rundt denne saken. Vi kan ikke leve med en slik situasjon. Det er de folkevalgtes plikt å sørge for at politiske vedtak sikres legitimitet. Skjer ikke dette vil denne saken henge over oss i all ettertid. I neste periode skal vi rullere kommuneplanens arealdel, og dersom vi ikke feier all tvil til side om hvordan denne politiske prosessen har foregått, så blir det alvorlige tillitsproblemer, sier Marte Løvik.

Varslet ordføreren

Marte Løvik brukte sitt innlegg på Senterpartiets landsmøte til å varsle omkamp om jordvern i Trondheim kommune. Samtidig sier hun til Adresseavisen at hun forut for landsmøtet har orientert ordfører Rita Ottervik og Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, om at dette kravet nå kommer på bordet.

- Det er et flertall i Trondheim for å anmelde Rune Olsø i denne saken, men det er andre sider ved hele dette sakskomplekset som det også er grunn til å stille spørsmål ved. Hadde det blitt påvist habilitetsfeil i saken om grønn strek, ville vi vært nødt til å foreta en ny behandling. Jeg mener det i denne saken er fremkommet spørsmål om det er gjort etiske feil, og det bør – for å sikre tilliten til hele prosessen og lokaldemokratiet – derfor foretas en ny fullstendig politisk behandling av denne planen, sier Løvik.

Utfordrer Høyre

Partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, støtter trondheimspartiet. Arnstad utfordrer også Høyre i Trondheim til å kreve en mer fullstendig gjennomgang av hele spørsmålet om jordvern og grønn strek i Trondheim.

- Høyre kan ikke bare være opptatt av Rune Olsøs rolle i dette, men alle forhold rundt saken. Senterpartiet har tidligere krevd at kontrollkomiteen i Trondheim burde se på hva som skjedde da også andre områder med dyrket mark ikke ble vernet. Det fikk vi ikke medhold i. Det som er kommet frem de siste ukene viser at hele saken må gjennomgås av kontrollkomiteen og behandles på nytt, det holder ikke bare å se på hva som skjedde på Kystad. Også på østsiden av Trondheim er det områder som ble tatt ut av planene, og det er grunn til å se nærmere på hva som ligger bak disse beslutningene. Det bør også Høyre i Trondheim være interessert i å få avklart, sier Marit Arnstad.

Partiets parlamentariske leder legger til at hun samtidig håper at en ny runde rundt grønn strek i Trondheim også kan føre til at mer dyrket mark blir skånet for utbygging.

- Trondheim kommune er en versting når det gjelder å bygge ned dyrka jord. Det kan en slik ny politisk prosess være med på å rette opp i, sier Arnstad.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) har følgende kommentar til Løviks krav om ny politisk behandling.

- Når det gjelder Kystad har et enstemmig bygningsråd avvist boligbygging der høsten 2016. Når det gjelder grønn strek strakte Ap seg langt i retning å møte våre samarbeidspartnere med utgangspunkt i boligprogrammet fra 2012. På den bakgrunn ser jeg ikke at ny behandling skal gi noe annet resultat ved en eventuell ny behandling, skriver ordføreren i en SMS.