Forskning er et av områdene PST utpeker som særlig utsatt for etterretning, og peker konkret på Russland og Kina.

Russland har størst skadepotensial, mener PST. Organisasjonsdirektøren på NTNU vil ikke nevne land.

- Vi har ulike type dataangrep. Noe av dette handler antagelig om å få tak i forskningsresultater. Det er grunn til å anta at mye er rettet mot teknologisk forskning. En annen hensikt kan være å lamme deler av virksomheten. Noe dreier seg om vinningskriminalitet. Ofte er det vanskelig å finne ut hva som er motivasjonen, sier Munkeby.

En del av forsøkene er såkalt ransomeware, der kriminelle låser brukerens adgang til egne data med kryptering, og krever løsepenger for å låse dem opp.

Ruster opp it-sikkerheten

Ut fra trusselvurderingen til PST, regner direktøren med at NTNU som stor kunnskapsorganisasjon kan være attraktiv for ulike typer spionasje.

- Myndighetene retter oppmerksomheten mot teknologi og produkter som kan brukes i produksjonen av masseødeleggelsesvåpen og raketter, gjennom blant annet eksportkontrollisten. Vi må forholde oss til den, sier Munkeby.

I forbindelse med fusjonen ble datasikkerhetsmiljøet ved NTNU kraftig utvidet med ekspertisen ved tidligere Høgskolen i Gjøvik, som arbeider tett med Cyberforsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. NTNU har også rustet seg administrativt. Universitetet har etablert en egen seksjon for digital sikkerhet på Gjøvik. Mens NTNU før hadde én og en halv stilling øremerket digital sikkerhet internt, består seksjonen i dag av åtte personer.

- Ikke registrert rekruttering

I trusselvurderingen er PST også opptatt av faren for at fremmede makter rekrutterer folk til å jobbe for seg. «Vi ser at etterretningsoffiserer særlig benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitkk og teknologi og innovasjon for å etablere slike kontakter», sier PST.

- Har NTNU erfart at forskere er forsøkt rekruttert?

- Ingen slike saker har nådd mitt bord. Jeg utelukker ikke at fakultetene kan ha hatt det. Vi merker oss at PST peker i denne retningen. For oss vil det alltid være en balansegang. NTNU er et universitet, en åpen institusjon som deler kunnskap, inngår i nettverk og utveksler personer på tvers av landegrenser. Vi skal ikke være naive, men heller ikke la mistenksomheten ta overhånd. Nå skal vi lese den nye vurderingen nøye, og vurdere om det er nødvendig med nye tiltak, sier Ida Munkeby.

NTNU har årlige møter med PST og har ellers kontakt i konkrete saker. Det vakte stor oppmerksomhet i 2014 da en rekke iranske forskere og studenter ved NTNU ble utvist fra universitetet og landet, men disse fikk komme igjen i forbindelse med at atomavtalen med Iran ble opphevet.

NTNU tar opp studenter uavhengig av nasjonalitet. En student, eller stipendiat, som er tatt opp, kan imidlertid bli nektet oppholdstillatelse av UDI. Det skjer en gang iblant.

foto
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier at NTNU utsettes for hyppige dataangrep. Foto: NTNU