Men nå er utbedringsarbeidene i full gang.

Det er bevilget til sammen 71,5 millioner kroner til å sette i stand kommunale veier, gang- og sykkelveier og fortau.

- Vi har per i dag planlagt vedlikehold av 18 km. Flere steder rundt omkring i byen må det legges ny kantstein og sluk må skiftes ut. Enkelte steder må asfalten freses bort før ny asfalt kan legges. Noen steder må det grundigere forarbeider til da underlaget er for dårlig, sier ingeniør Hussein Abdullhai Ali ved Trondheim bydrift.

I tillegg er fire gang- og sykkelveier og fem boliggater, som utgjør fire km, under prosjektering. Her er det snakk om en mer omfattende jobb med ny overbygging, nytt dekke og kantstein, eventuelt nytt sluk, sandfangkummer og nye gatelys.

- Disse prosjektene må legges ut på anbud og blir ikke avgjort før i august, opplyser Ali.

Over hele byen

I utgangspunktet hadde Trondheim bydrift 23 millioner kroner til disposisjon gjennom vedlikeholdsbudsjettet til å ruste opp 18 km veier og gang- og sykkelveier. Prosjektene er spredt over det meste av kommunen. I tillegg skal 3,5 millioner brukes til å tette hull, uten at hele gata eller veien blir asfaltert. Dette er hull som blir karakterisert som trafikkfarlige.

Fra Miljøpakken kommer ti millioner kroner, som er øremerket seks sentrale gang- og sykkelveier.

På siste møte i bystyret bevilget politikerne 35 millioner kroner til ekstra veivedlikehold. Pengene hentes fra overskuddet i 2016.

I Enromveien på Stavset var tirsdag formiddag et arbeidslag fra NCC, med formann Per Gaustad i spissen, i full sving med å legge asfalt på tre punkter, til sammen 720 meter. – Ypperlig å jobbe nå, konstaterer Gaustad. Oppholdsvær og ikke for varmt.

Det brukes nå mer miljøvennlig asfalt enn tidligere. Asfalten avgir mindre røyk og damp når den legges. For dem som daglig jobber med asfaltering er dette et viktig miljø- og helsetiltak.

Mye nattarbeid

På veier med mye trafikk må arbeidene gjøres om kvelden og natten, mens i boliggater med liten trafikk kan arbeidene utføres på dagtid.

Tirsdag kveld startet arbeidene i Dronningens gate mellom Nordre gate og Kjøpmannsgata starte. Asfalt måtte freses bort, før legging av ny asfalt kunne ta til onsdag kveld. Hele gatas bredde blir asfaltert.

Ali medgir at Trondheim bydrift mottar en god del klager på hulletere veier. De største hullene blir fylt igjen så snart man rekker det.

For Statens vegvesen

NCC har fått entreprisen på asfaltarbeidene på kommunale veier og en del fylkesveier som Trondheim bydrift drifter for Statens vegvesen.

Som eksempel på en av de stedene som sårt trenger opprusting, nevner Ali Rønningsbakken på Persaunet og Magnus Den Godes gate på Øya. Sistnevnte er under prosjektering. I Rønningsbakken må asfalten skjæres bort før ny asfalt kan legges. Også ny kantstein skal legges der.

- Mange steder er fundamenteringen dårlig, så det kreves en god del forarbeider. Det holder ikke bare å legge et nytt lag asfalt. Bærelaget må forsterkes, sluk og kummer må skiftes ut.

På steder med omfattende boligbygging vil det kunne være behov for stadig graving over veien. Da er det bortkastet å ruste opp hele strekningen hvis veien må graves opp på nytt.

Sett ned farten

- Bilister må vise hensyn når de kommer til steder med veiarbeid. Sett ned farten. Tenk sikkerhet, sier Ali.

F.eks. vil Steindalsveien, Yrkesskoleveien, Husebyveien og Nordre Huseby vei måtte få nytt bærelag og kantstein før ny asfalt blir lagt. I Kongsveien og i Romolslia skal det legges ny kantstein og kummerammer.

foto
Ny asfalt: Dronningens mellom Nordre gate og Kjøpmannsgata gate er én av mange gater og veier som nå skal få ny asfalt. Ingeniør Hussein Abdullhai Ali i Trondheim bydrift sier flere veier er i så dårlig stand at det er nødvendig med omfattende utbedringer. Foto: Ola Hegvold
foto
Stavsetsvingen: Enromveien skal på tre steder få ny asfalt. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Enromveien: Et asfaltlag fra NCC legger ny asfalt på Stavset. Arbeidsformann Per Gaustad (t.h.) Alf Holte i midten og Espen Fjeldvær (t.v.). Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Mye nattarbeid: Arbeidsformann Per Gaustad fra NCC forteller at på hovedinnfartsveiene til Trondheim må asfaltarbeidene legges til kvelder og netter når trafikken har avtatt. I veier med mindre trafikk som her i Enromveien på Stavset, pågår arbeidet på dagtid. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Etterlengtet: Endelig blir det lagt ny asfalt i Enromveien. F.v: Alf Holte, Torleif Mikalsen, arbeidsformann Per Gaustad, Espen Fjeldvær og Bård Økdal sørger veien blir fri for hull og sprekker. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen