Landsmøtet i Senterpartiet:

Sju vedtak du må få med deg fra Senterpartiets landsmøte

Senterpartiets landsmøte vil skjerpe kampen mot profitt i private barnehager, behandle og ikke straffe narkotikamisbruk og beholde gratis utdanning for utenlandske studenter.

Senterpartiets landsmøte i Trondheim har blant annet avvist et forslag om å innføre skolepenger for utenlandske studenter. Fra venstre parlamentarisk leder Marit Arnstad, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Her er sju vedtak du må få med deg fra landsmøtet.

1. Gratis leirskole

Landsmøtet i Senterpartiet har gått inn for at alle elever skal gis rett til gratis leirskole. Det betyr at partiet vil jobbe for at samtlige kommuner må etablere gratis leirskoletilbud til sine elever.

2. Nei til skolepenger

Forut for landsmøtet har blant annet nestleder Ola Borten Moe tatt til orde for å innføre en ordning der utenlandske studenter må betale skolepenger. Ordningen koster samfunnet om lag fem milliarder kroner i året, og Ola Borten Moe mener pengene heller burde være brukt på å heve kvaliteten på utdanning her hjemme. Landsmøtet i Senterpartiet avviste imidlertid forslaget, og går inn for at ordningen skal fortsette som i dag der utenlandske studenter kan studere gratis i Norge.

3. Mindre profitt

På landsmøtet i Trondheim klarte ledelsen i Senterpartiet å unngå å behandle en resolusjon som la opp til et kraftig oppgjør med «velferdsprofitørene». Senterkvinnene hadde fremmet en uttalelse som la opp til at partiet skulle gå inn for å si at man vil ha slutt på at private selskaper tjener store penger på velferdstjenester som private barnehager. I løpet av landsmøtet klarte ledelsen å sørge for at denne uttalelsen ble oversendt til landsstyret uten at saken ble realitetsbehandlet på landsmøtet. Men i voteringen over arbeidsprogrammet kom imidlertid spørsmålet opp på nytt. De ble flertall for å slå fast at Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere. «På sikt bør hoveddelen av norske barnehager drives av kommunene, med et betydelig innslag av private ideelle barnehager, stiftelsesbarnehager og foreldreeide barnehager», heter det i vedtaket.

4. Ny narkotikapolitikk

Senterpartiet går inn for å endre norsk narkotikapolitikk. Regelen skal være at de som tas for besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger skal straffes av politi og rettsvesen, men heller møtes av helsevesenet og få behandling. Sp ligger nå på samme linje som Høyre i denne saken. Landsmøtet gikk inn for et forslag som sier at det bør opprettes regionale nemnder, etter modell fra Portugal, som skal sørge for individuelle behandlingsopplegg for de som tas for besittelse av narkotika til eget bruk.

5. Tesla-støtte

Forslaget om å endre støtten til elbiler ble avvist av landsmøtet. Nestleder Ola Borten Moe hadde tatt til orde for en ny støtteordning der man ikke lenger skulle få økt støtte jo dyrere bilen er. Forslaget ble oppfattet som et forsøk på å gjøre det mindre attraktivt å kjøpe elbiler som Tesla, men landsmøtet gikk inn for å opprettholde dagens ordning. «Senterpartiet vil ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men beholde kjøpsfordelene», heter det i partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet søndag.

6. Mer Heimevern

Senterpartiet vedtok å slå ring om Heimevernet og går inn for at Heimevernet skal økes til 50 000 soldater. I vedtaket heter det også at det skal gjenopprettes en egen utdanning for Heimevernet.

7. Ikke nikabforbud

Forut for landsmøtet pågikk det en debatt i partiet rundt spørsmålet om det skulle vedtas et forbud mot heldekkende plagg. Opprinnelig lå det er forslag fra programkomiteen som la opp til å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner. På landsmøtet foreslo sentralstyret i partiet en ny formulering som modererte forslaget. Landsmøtet har nå vedtatt at de vil arbeide for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.

Nestleder Ola Borten Moe sa da han innledet til debatten rundt arbeidsprogrammet at programmet la opp til sterkere prioriteringer av hva pengene skulle brukes på. Derfor lå det også inne forslag om innsparinger, blant annet på å endre elbil-støtte og lavere bruk av oljepenger. Selv om landsmøtet på flere punker stemte mot programkomiteens innstilling, er Borten Moe fornøyd med det nye arbeidsprogrammet.

- Det er fortsatt et program som prioritere de viktigste oppgavene vi skal jobbe for de neste fire årene. Man kan ikke forvente at landsmøtet følger alle anbefalinger fra programkomiteen, og vi har endt opp med et godt arbeidsprogram for neste stortingsperiode, sier Ola Borten Moe.

På forsiden nå