Riksadvokaten: Karantenebrudd skal normalt straffes med 20 000 kroner i bot

Brudd på karantenereglene skal straffes med store bøter. Bryter man hjemmekarantenen, blir normalstraffen 20 000 kroner i bot.

Saken oppdateres.

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel.

– Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.

Store beløp

Bot på 20.000 kroner blir også normalstraffen for dem som bryter forbudet mot å arrangere kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Dersom arrangøren er et foretak, skal straffen være på minst 50.000 kroner.

Bøtenivået er det samme for tilfeller der utdanningsinstitusjoner og stengte virksomheter holder åpent i strid med gjeldende vedtak.

Forebygge smitte

– Formålet med tiltakene er å bidra til redusertsmitterisiko og smittetakt. De allmennpreventive hensyn er således førende for devurderinger som skal gjøres. Det understrekes også at spredningen av viruset skjer raskt,og at det kan bli behov for snarlige endringer og presiseringer, opplyser riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i rundskrivet.

Den øvre strafferammen i karanteneforskriften er fengsel i seks måneder. Smittevernloven har en øvre strafferamme på fengsel i to år.

Karantene og isolasjon

Ifølge den nye forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, skal en person som er i karantene oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

«Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås», heter det videre.

Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

  • Gå på jobb eller skole.
  • Lengre reiser innenlands eller reiser utenlands.
  • Ta offentlig transport.
  • Oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg.
  • Oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

Forskriften skiller mellom karantene og isolasjon. En person som er i isolasjon har enda strengere regler å forholde seg til.

«Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig», heter det i forskriften.

Én anmeldelse

Påtaleleder Eli Aasland ved Trøndelag politidistrikt sier at de mottok rundskrivet fra Riksadvokaten mandag ettermiddag.

- Vi må se nærmere på i hvilke tilfeller det skal opprettes en sak, uttaler hun og påpeker at de nye føringene er helt ferske.

- Riksadvokatens retningslinjer medfører at slike lovbrudd gis høy prioritet. De allmennpreventive hensyn er førende for de vurderinger vi skal gjøre, herunder opprettelse av straffesaker. Påtalemyndigheten vil normalt rådføre seg med helsemyndighetene som har kunnskap om smitterisiko, slik at straffeforfølging har størst mulig effekt på smittebegrensning. Sakene avgjøres normalt med bot på 20 000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel. Strengere straff ved skjerpende omstendigheter, opplyser Aasland

Operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt forteller at politiet i løpet av helga har fått noen telefoner om mulig brudd på forskriften om ikke å dra på hytta i en annen kommune enn bostedskommunen.

Politiadvokat Hanne Sivertsen Berg opplyser mandag at politiet i Trøndelag har registrert én koronarelatert anmeldelse det siste døgnet. Hun vil ikke gå nærmere inn på hva anmeldelsen dreier seg om, men bekrefter at det gjelder angivelig brudd på karantene.

På forsiden nå