Mann fikk moderate skader i trafikkulykke på Frøya