Anmeldelsen av NINA og Mattilsynet som er levert til Trøndelag politidistrikt går på lidelser påført reinsdyr i forskning.

I forbindelse med saneringen av villreinstammen i Nordfjella avlivet Statens naturoppsyn (SNO) ei simle som hadde isdannelse i merkehalsbåndet rundt halsen. Simla var merket med en radiosender av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Simla ble avlivet søndag 21. januar, og reinen hadde da en isklump på cirka halvannet kilo hengende på nedre del av halsbåndet.

Isklump like stor som hodet

Også i 2015 ble en villrein avlivet på grunn av det samme problemet. Denne reinen hadde en gedigen klump på hele 14,5 kilo hengende fra merkehalsbåndet.

- For andre gang har Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) sin forskning påført reinsdyr store lidelser. Et reinsdyr ble nylig avlivet i Nordfjella med en halvannen kilos isklump festet til halsbåndet og haka, og pelsen slitt bort rundt halsen. I 2015 ble et enda mer graverende tilfelle oppdaget i Nordfjella. Et radiomerket reinsdyr bar på en isklump som var større enn dyrets hode, og halsbåndet hadde gravd et stort kjøttsår inntil beinet. Reinsdyret kunne heller ikke ta til seg mat. Et tredje tilfelle av isdannelse i halsbåndet til et radiomerka reinsdyr ble avverget ved at halsbåndet ble utløst, skriver Dyrenes Røst i en pressemelding.

Les også: Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting

- Dyremishandling

Jan Eira forsøkte i 2015 å anmelde Mattilsynet etter funn av en villrein med en isklump på 14.5 kilo hengende i halsbåndet. Han har drevet med tamrein hele livet og mener merking av dyr må opphøre i sin helhet.

- Jeg hørte aldri noe etter at jeg leverte anmeldelse i 2015. Nå skal jeg ta opp arkivet mitt fra 2015 og bidra så mye jeg kan for å få slutt på dette. Det er rett og slett dyremishandling. NINA kan snakke med de som driver med rein. Da får de vite det de trenger, sier Eira.

Les også: Radiomerker 60 elger i Trøndelag

Endret halsbåndet

Organisasjonen hevder NINA og Mattilsynet er klar over at disse forsøkene er risikable og at de klimatiske forholdene i reinsdyrenes miljø kan føre til slike skader, men at de likevel ikke har fulgt opp de merkede dyrene tilstrekkelig slik at skadene er blitt avverget.

- Etter at vi opplevde et mer alvorlig tilfelle i 2015, endret vi halsbåndet. Tidligere bestod en del av halsbåndet av et stykke tøy, som skulle sørge for at halsbandet etter en tid ble svaker og til slutt falt av. Vi mente at snøballen som ble dannet i halsregionen til det dyret vi fant i 2015 hadde utgangspunkt i dette stykket med tekstil. Derfor fjernet vi tekstilen slik at de nye halsbåndene nå kun består av plast. Nå må vi ta en ny rnde på dette og en gang til spørre oss om informasjonen vi får er viktig nok for reinsdyrstammen samlet sett opp mot enkeltdyrs velferd, sier veterinær og dyrevelferdsombud i NINA, Bjørnar Ytrehus.

Veterinær og dyrevelferdsombud i NINA, Bjørnar Ytrehus. Foto: NINA

- Bør avbryte forskningen

Dyrenes Røst viser til loven om dyrevelferd i sin anmeldelse:

§ 3. Generelt om behandling av dyr: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 10. Merking av dyr: Ved merking av dyr skal det benyttes forsvarlige metoder som ikke påfører dyret atferdsmessige

begrensninger eller unødige påkjenninger og belastninger.

Les også: Stoppet NINAs radiomerking

- Smertene og lidelsene som reinsdyr er blitt utsatt for og risikerer å bli utsatt for i fremtiden, oppveier på ingen måte den mulige nytteverdien av forskningen. NINA burde avbrutt forskningen og fjernet radiosenderne da de forstod at de klimatiske forholdene i fjellet kunne føre til isdannelse og skader på dyrene. I stedet ble det en ny runde med radiomerking av villrein. Hadde det ikke pågått statlig felling av reinsdyr i Nordfjella kunne simla som nylig ble avlivet endt opp som reinsdyret som ble avlivet i 2015 - med et stort kjøttsår rundt halsen og en isklump så stor at hun ikke ville vært i stand til å ta til seg næring, skriver Dyrenes Røst i pressemeldingen.

Sammen med senderen hadde reinen som ble avlivet i januar en vekt påcirka to og et halvt kilo rundt halsen. Foto: NINA