Også riksrevisor Per-Kristian Foss mener det er på høy tid at helse- og omsorgsministeren tar grep.

– Forutsetningen for at samhandlingsreformen skal lykkes, er foreløpig ikke til stede, sier Foss til NTB.

Opposisjonen på Stortinget kaller funnene alvorlige.

– Helseminister Høie må nå komme til Stortinget med konkrete forslag til forbedringer når det gjelder selve iverksettelsen av reformen, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen. Han mener reformen i og for seg er riktig, men at det skorter på gjennomføringen.

– Ikke økt kapasitet

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Et hovedmål var at helseressurser skulle utnyttes bedre ved å få ned liggetid på sykehusene. Kommunene fikk et større ansvar for å ta imot pasienter og måtte betale 4.000 kroner dagen dersom de ikke hadde tilbud når pasienten var utskrivingsklar. Samtidig ble det satt krav til bedre samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjeneste.

Men rapporten som tirsdag ble oversendt Stortinget, gir et helt annet bilde: Pasientene som kommunene overtar, har større behov for behandling og pleie enn tidligere, uten at kommunene har økt kapasiteten eller hevet kompetansen nevneverdig.

Bekymret for psykiatripasienter

Senterpartiets Kjersti Toppe viser til at partiet flere ganger har bedt om at reformen må evalueres. Særlig i lys av at den nå skal utvides til å gjelde rus- og psykiatripasienter.

– Det er svært bekymringsfullt å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiske lidelser uten at kommunene er satt i stand økonomisk eller personellmessig til å ta seg av dem, sier Toppe til NTB.

SV etterlyser en forpliktende opptrappingsplan med statlig finansiering.

– Vi har fryktet at mennesker, og særlig eldre, skulle bli kasteball mellom sykehus og kommuner. Det er alvorlig når den frykten ser ut til å være berettiget, sier Karin Andersen.

Svingdørspasienter

Der kommer det også fram at åtte av ti fastleger mener at pasienter ofte blir skrevet ut for tidlig fra sykehusene. Risikoen er stor for at disse må legges inn på sykehuset igjen, noe som er en belastning for mange pasienter.

Mange kommuner mener også at pasienter skrives ut så tidlig at det er vanskelig for dem å gi et godt tjenestetilbud, viser rapporten. Den er basert på opplysninger fra 70 prosent av kommunene.

Lover løft

De dårlige resultatene skyldes først og fremst en mangel på virkemidler mellom departement og kommunene, og at kommunene ikke har prioritert dette området sterkt nok, mener Foss.

– Men fra en økonomisk synsvinkel har de jo lite å tjene på dette. Dette er nok et eksempel på at Stortinget vedtar reformer som kommunene får ansvar for, uten at det følger penger eller andre incitamenter med, sier Foss.

Regjeringen er i gang med å styrke kompetansen på helse i kommunene, sier statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun viser til primærhelsemeldingen, som ble lagt fram før jul.

– Vi er i gang med en handlingsplan for kompetanse og rekruttering, og har allerede startet opp med lederutdanning for kommunene. I tillegg må vi jobbe annerledes og organisere helsetjenestene i flerfaglige team, sier Normann