Det er ti år siden forrige melding.

– Det har skjedd mye på ti år, og vi må meisle ut en frivillighetspolitikk som er tilpasset den tiden vi lever i. Det aller viktigste for regjeringen er å sørge for å rekruttere dagens unge til frivillighet, sier Helleland til NTB.

Statsråden sier at det er viktig at de unge skal føle at det er attraktivt å delta i frivillighet, og at de skoleres.

– Vi er gode på dugnad i Norge, og regjeringen er opptatt av at vi også skal være det i framtida. Da må vi få med de unge, sier kulturministeren.

Vil ha innspill

I juni skal det være en stor oppstartskonferanse, der representanter for frivilligheten blir invitert til å være med.

– Meldingen skal omfatte hele frivillighetsfeltet. Vi har ingen begrensninger, og vi er åpne for alle innspill, sier Helleland.

Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge etterlyste for få dager siden en ny stortingsmelding om frivillighet. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.

– Slike ting må jo vurderes i meldingen. Vi må sørge for at frivilligheten har best mulig vilkår, så vi kommer til å se på rammevilkårene og hvordan det kan legges til rette for at det skal være enklest mulig å drive frivillighet. Vi ser jo at frivilligheten i dag blomstrer som aldri før, og vi må anerkjenne den verdien den representerer, sier Helleland.

Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester, men være et supplement.

– Utgangspunktet er at det skal være et supplement til offentlig tjenester. Det er staten som skal ta ansvar for de sentrale velferdsoppgavene, men velferdsstaten vil aldri kunne erstatte menneskene som bruker av sin tid på andre, sier Helleland.

Før påske var kulturministeren med da Røde Kors pakket pulker og annet utstyr som skal til fjells i påsken. Kulturministeren sier at hun er mektig imponert over det arbeidet som gjøres av de mange som jobber frivillig i påskeferien.

Ønsker enklere støtteordninger

Røde Kors har beredskap og er til stede over hele landet i påsken med cirka 1.200 frivillige på 150 ulike vaktstasjoner. I tillegg deltar flere tusen frivillige i humanitær aktivitet i sine lokalsamfunn.

– Det er særlig viktig når det offentlige nå stenger over en så lang periode som i påsken, sier president Sven Mollekleiv i Røde Kors.

Han sier at han er glad for at regjeringen vil legge fram en frivillighetsmelding.

– Det som vil være viktig for oss er blant annet at det i større grad legges til rette for ubyråkratiske og enkle økonomiske støtteordninger som sikrer hele frivilligheten forutsigbare rammevilkår, sier Mollekleiv.

Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser, men at den har en egenverdi.

– Vi håper en frivillighetsmelding vil legge til rette for at flest mulig skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter. I dag er terskelen for høy for mange, fordi det i mange tilfeller kreves både penger og engasjement fra foresatte. Det fører til økte forskjeller og eksklusjon. Vi ønsker jo at frivilligheten skal bidra til det motsatte, sier Røde Kors-presidenten.