Utvidelse av Trondheim lufthavn Værnes:

Vil tørrlegge et svært viktig område for sjøørreten

Værnes trenger utvidelsesmuligheter. Planen er å fylle ut gammelelva sør for rullebanen, noe som sies vil ha «svært stor negativ betydning for sjøørreten».

Her skal det fylles ut: Selve Langøra og utfylt gammelelv vil gi Avinor en 300 000 kvadratmeter større flyplass. 

Saken oppdateres.

Fredag offentliggjorde Avinor og Nye Veier en intensjonsavtale om at steinmasse fra utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Åsen skal brukes til utvidelse av Trondheim lufthavn Værnes.

På vegstrekningen Ranheim – Åsen skal det utvides til fire felt i Være-, Stavsjø-, og Helltunnelen og bygges nye tunneler gjennom Forbodsfjellet (7,6 km) og Vangsfjellet rett før Åsen. Overskuddsmasse på opp mot 4 millioner kubikkmeter skal tas i mot av Avinor til utfylling og utvidelse av flyplassen. Avinor vil da kunne utvide Værnes med rundt 300 000 kvadratmeter.

LES OGSÅ: Her vil Nye Veier ha ny tunnel

- Vinn-vinn-opplegg

Da avtalen ble lagt fram stilte ikke bare lufthavndirektør Thomas Wintervold og Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Nord Jørund Gullikstad, men også Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag og leder av Stjørdal Næringsforum Jon Uthus.

Den mannsterke forsamlingen framstilte avtalen som et vinn-vinn-opplegg. Ikke bare får Nye Veier avsetning på steinmassene og Avinor materiale til utvidelsen. Det muliggjør også at vegstrekningen som skal binde sammen nye Trøndelag ferdigstilles etter økonomi- og tidsplanen, pluss at Værnes kan styrke sin attraktivitet som destinasjon for ulike flyselskap.

LES OGSÅ: Vil sikre 110 km/t med ny tunnel

Viktig leveområde for sjøørreten

Men før planen kan bli en realitet, må noen forutsetninger på plass.

Blant annet må Stjørdal kommunes kommunedelplan og reguleringsplan for området være godkjent. Foreløpig er kommunedelplanen ute på høring, og flere vanskelige spørsmål ennå uavklart. Ikke minst hensynet til sjøørreten i Stjørdalselva og naturmiljøet på Langøra.

Utfyllingsområdet det er snakk om, er den sørlige delen av gammelelva ved Langøra. Altså det som i dag framstår som en vik mellom rullebanen og elveutløpet. Dagens utløp av Stjørdalselva er kunstig. Opprinnelig svingte elva og rant ut i fjorden lenger nord. Det gamle elveløpet er i dag delt i to av flystripen.

LES OGSÅ: Se utvidelsen av terminalen

Innsigelser fra Fylkesmannen

Etter at kommunedelplanen ble lagt ut første gang i 2015, kom det inn flere innsigelser og ytterligere utredninger måtte gjøres. Dette gjaldt særlig biologisk mangfold, sjøørretens bruk av det gamle elveløp og området rundt, samt at det måtte gjøres en samlet vurdering etter naturmangfoldloven.

I en rapport fra mai i år konkluderer Vitenskapsmuséet at en utfylling som beskrevet vil ha «svært stor negativ betydning for sjøørreten». Og rådmannen regner med at Fylkesmannens innsigelse mot utfyllingen vil bli stående når den øvrige belastningen på fuglelivet og strandsump tas i betraktning.

- Kan kanskje akseptere delvis utfylling

I den reviderte planen som er ute til høring nå, listes det opp en alternativ utfylling som ikke omfatter det gamle elveløpet, men bare utsiden av Langøra i tillegg til selve Langøra. Denne løsningen vil ifølge rådmannen bevare de mest verdifulle delene av naturområdet og sikre tilsvarende de naturverdiene som området representerer i dag.

Dette alternativet er imidlertid ikke aktuelt for Avinor, ettersom området vil bli liggende for langt fra terminalfunksjonene.

En delvis utfylling av elevutløpet ved Langøra sør derimot, kan Avinor tenkes akseptere.

- Dersom alternativet er ingenting, kan det være vi går med på det. Også vi er opptatt av miljø og at det finnes en løsning for sjøørreten, sier lufthavndirektør Thomas Wintervold.

Skal i dialog med Fylkesmannen

Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes sier at kommunen har brukt et år og en halv million kroner på ytterligere konsekvensutredning for naturmiljøet etter at fylkesmannen ba om det.

- Dette er et alt for samfunnsmessig viktig prosjekt til ikke å ivareta alle behov. Vi er nødt til å finne løsninger for både flyplassen og sjøørreten. Til det trenger vi hjelp fra fylkesmannen, noe jeg tror vi skal klare, sier Vigdenes.

Utfylling i årene 2019 - 2022

De 300 000 kvadratmeterne Avinor ønsker seg på Langøra og i gammelelva skal gi plass for oppstillingsplass for fly, helikopterlandingsplass og en eventuell ny flyfraktterminal.

Får Avinor og Nye Veier det slik de vil, vil utfyllingen av steinmassene skje etter at arbeidet med nye E6 Nord starter i 2019 og fram til 2022/23.

Avinor får selve steinen gratis, men betaler for transporten av massene.

LES DOKUMENTAREN: Elvas tapte sølv

Store planer: Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, lufthavnsjef Thomas Wintervold og Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Nord Jørund Gullikstad med Langøra og gammelelva som skal fylles ut i bakgrunnen. 

Store planer: Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, lufthavnsjef Thomas Wintervold og Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Nord Jørund Gullikstad med Langøra og gammelelva som skal fylles ut i bakgrunnen. 

Firefelts tunneler: Mestepraten av steinen til Værnes vil komme fra Forbordsfjelltunnelen som blir blir den lengste av de fem tunnelene med 7,6 km. 

Firefelts tunneler: Mestepraten av steinen til Værnes vil komme fra Forbordsfjelltunnelen som blir blir den lengste av de fem tunnelene med 7,6 km. 

Kinkig sak:  Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune må finne en løsning for sjøørreten som har gammelelva som et viktig leveområde. 

Kinkig sak: Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune må finne en løsning for sjøørreten som har gammelelva som et viktig leveområde. 

På forsiden nå