Regjeringens krisepakke:

Her er Sør-Trøndelags krisepakke

Regjeringen gir 247,2 millioner ekstra til sørtrønderske kommuner. Fylkeskommunen får 72,7 millioner.

Saken oppdateres.

Det er hovedtallene for Sør-Trøndelag i regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag.

De rødgrønne vil bruke 20 milliarder kroner for å bekjempe arbeidsledigheten – av dette er 16,7 milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og 3,3 milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet.

Regjeringen foreslår også utvidelse av låne- og garantiordninger, blant annet økte lånerammer for Husbanken, på i alt 8 milliarder kroner.

Regjeringen øker budsjettene for kommunene med til sammen 6,4 milliarder kroner.

247,2 mill. til kommunene

I Sør-Trøndelag betyr det at kommunene i fylket får 247,2 millioner kroner ekstra. Dette inkluderer frie inntekter, vedlikeholdstilskudd og lærlingetilskudd. Fylkeskommunen blir tildelt 72,7 millioner kroner til samme formål.

I tillegg blir kommunen kompensert for tap av skatteinntekter. Dette beløpet utgjør for Sør-Trøndelag sin del 59 millioner kroner.

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Sør-Trøndelag på om lag 48 millioner kroner. Kompensasjon for forventet skattesvikt for Sør-Trøndelag fylkeskommune er 1,1 millioner kroner.

I tillegg kommer regjeringen med flere nye statlige tiltak i Sør-Trøndelag:

Jernbane og veg

 • Innenfor økningen i investeringer i jernbanenettet er det lagt opp til bruke 120 millioner kroner til framskyndet anleggstart for prosjektet Gevingåsen på Nordlandsbanen. Tunnelen skal bygges mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag, med sikte på anleggsstart i april 2009.
 • Innenfor den foreslåtte økingen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet i Sør-Trøndelag er det avsatt 37 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å sette av 59,9 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Sør-Trøndelag, fordelt med 11 millioner kroner til prosjekt ved Nordistu – Driva (E6), 10,7 millioner kroner til Sykkelsatsing Trondheim, 5 millioner kroner til prosjekt ved Oppdal – Hallsetløkka, 10 millioner kroner til prosjekt ved Kløft bru (E6), 5,2 millioner kroner til prosjekt ved Vinjeøra (E39), 13 millioner kroner til prosjekt i Oppdal sentrum (Rv 70) og 5 millioner kroner til prosjekt ved Svorkmo bru (Rv 700).
 • Til tiltak mot utforkjøring er det satt av 5 millioner kroner til strekningen Ulsberg – Berkåk (E6) og 7 millioner kroner til ulike tiltak for trafikksikkerhet på riksveg 3.

Miljø og energi

 • Regjeringen foreslår å øke overføringene til Energifondet med 1 200 mill. kroner. Fondets samlede inntekter i 2009 vil etter dette være om lag 2 600 mill. kroner. Enova SF, som forvalter midlene i Energifondet, ligger i Trondheim, men tildeler støtte til prosjekter i alle deler av landet. Den økte innsatsen retter seg særlig mot utbygging av fornybare oppvarmingsløsninger, energieffektive løsninger i industri, bygg og anlegg og vindkraftutbygging. Satsingen vil derfor særlig bidra til å skape økt etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige løsninger og arbeidsplasser innen bygg og anlegg.

Vedlikehold og utbygging • Vedlikehold av Munkegata nr 2, 4 og 6 for 5 millioner kroner.
 • Diverse prosjekter for Trondheim fengsel for 11,45 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Høgskolen i Sør-Trøndelag for 5 millioner kroner.
 • Ombygging av Stjørdal ungdomshjem for 3,45 millioner kroner.
 • Ombygging av Gartnerhaugveien for 0,85 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Stiftsgården for 6,2 millioner kroner.
 • I tillegg gis det tilsagn for 110 studentboliger.

Kunnskap

 • Regjeringen foreslår å etablere syv stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til NTNU.
 • To stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 
 
På forsiden nå