Mener Fylkesmannen var inhabil da han behandlet byggesaken

Jan Høst og Kristin Dæhli reagerer på at fagsjefen hos Fylkesmannen som behandlet klagene på deres byggeprosjekt kun bor noen få hundre meter unna.
Jan Høst og Kristin Dæhli fikk tillatelse av Trondheim kommune til å bygge en femmannsbolig på tomta hvor de i dag bor i en enebolig. Kommunens vedtak ble imidlertid omgjort, etter at Fylkesmannen ga naboene medhold i klagene. BLA TIL HØYRE FOR Å SE KART OG FLERE BILDER. FOR MOBILBRUKERE: SE KART NEDERST I SAKEN. 

Jan Høst og Kristin Dæhli fikk tillatelse av Trondheim kommune til å bygge en femmannsbolig på tomta hvor de i dag bor i en enebolig. Kommunens vedtak ble imidlertid omgjort, etter at Fylkesmannen ga naboene medhold i klagene. BLA TIL HØYRE FOR Å SE KART OG FLERE BILDER. FOR MOBILBRUKERE: SE KART NEDERST I SAKEN. 

Det er denne branntomta i Bergsbakken som Jan Høst og Kristin Dæhli mener er med på å trekke habiliteten til fagsjef Trond Flydal i Fylkesmannen i tvil. Flydal bor i den gule boligen til venstre i bildet, og kan få utsikten påvirket, avhengig av hva som til slutt bygges på tomta. Flydal sier at nabovarslet for tomta er sendt ut, uten at han har hatt merknader til utbyggingsplanene. 

Det er denne branntomta i Bergsbakken som Jan Høst og Kristin Dæhli mener er med på å trekke habiliteten til fagsjef Trond Flydal i Fylkesmannen i tvil. Flydal bor i den gule boligen til venstre i bildet, og kan få utsikten påvirket, avhengig av hva som til slutt bygges på tomta. Flydal sier at nabovarslet for tomta er sendt ut, uten at han har hatt merknader til utbyggingsplanene. 

Denne skissen viser hvordan eieren av branntomta i Bergsbakken 19 tenker å bygge opp boligene. Ifølge ham er den nye hovedboligen han planlegger å bygge like høy som boligen som står der i dag, og han mener det ikke vil påvirke utsikten til fagsjef Flydal i Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han bekrefter også at Flydal ikke har kommet med merknader til byggeprosjektet, og at fristen for dette allerede har gått ut. 

Denne skissen viser hvordan eieren av branntomta i Bergsbakken 19 tenker å bygge opp boligene. Ifølge ham er den nye hovedboligen han planlegger å bygge like høy som boligen som står der i dag, og han mener det ikke vil påvirke utsikten til fagsjef Flydal i Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han bekrefter også at Flydal ikke har kommet med merknader til byggeprosjektet, og at fristen for dette allerede har gått ut. 

Kartet viser hvor Jan Høst og Kristin Dæhli ønsker å bygge sin femmannsbolig (blå markør), hvor fagsjef i Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trond Flydal bor (turkis markør), og hvor branntomta som skal bygges ut i Bergsbakken ligger (rød markør). Trykk på markørene for å få mer info.

Saken oppdateres.

I tillegg understreker paret at det ligger et annet fortettingsprosjekt som ikke er ferdigbehandlet like foran fagsjefens egen bolig, som potensielt kan påvirke fagsjefens egen utsikt.

- Vi ser derfor grunn til å reise spørsmål om fagsjefen har tilstrekkelig objektiv distanse og er habil til å vurdere vårt tiltaks kvaliteter i seg selv og i forhold til nærområdet, skriver Jan Høst og Kristin Dæhli i et notat til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Paret har brukt tre år og rundt 500 000 kroner på å få godkjent en femmannsbolig på tomta hvor de bor i Ludvig Musts veg på Berg i Trondheim. For å få gjennom dette kreves det imidlertid dispensasjon fra plan- og bygningsloven på blant annet høydebestemmelsene. Mønehøyden er 55 centimeter høyere enn eneboligen som står på tomta i dag, og høyere enn det bestemmelsene i plan- og bygningsloven tillater.

Bor få hundre meter unna

Bygningsrådet i Trondheim kommune har i to omganger godkjent byggesøknaden og gitt dispensasjoner fra plan- og bygningsloven. Kommunen veide behovet for fortetting som tyngre enn ulempene utbyggingen gir med blant annet tap av sol og utsikt for naboene. Men etter at naboene klaget kommunens vedtak inn til Fylkesmannen, fikk de medhold, og kommunens vedtak ble annullert begge ganger. Fylkesmannen var uenig i at fordelene var større enn ulempene.

Siden det ikke er mulig å klage på Fylkesmannens vedtak, har Høst og Dæhli valgt å sende et notat til fylkesmannen. Der setter de blant annet spørsmålstegn ved habiliteten til personen som behandlet saken.

- Vi er, etter å ha mottatt Fylkesmannens vedtak, gjort oppmerksom på at den person som har fattet vedtaket på vegne av Fylkesmannen, fagsjef Trond Flydal, selv bor i det nærområdet som omtales her, og han er omfattet av den samme reguleringsplanen. Han er nabo med en eiendom der fortetting er aktuelt etter en brann, Bergsbakken 19, som vil kunne gi utsiktstap for Flydals private bolig, skriver paret i notatet.

- Han legger også vekt på at vår planlagte bolig bryter med utbyggingsmønsteret i nærområdet. Når han legger så stor vekt på nærområdet, så beskriver han sitt eget bomiljø. Da synes vi at han krysser grensen for hva som er habil saksbehandling, utdyper Høst overfor adressa.no.

- Ikke inhabil

Fagsjef Trond Flydal ved Fylkesmannen sier at han har tatt en vurdering av sin egen habilitet, slik han er pålagt av forvaltningsloven. Han mener imidlertid det ikke foreligger noen habilitetsproblemer.

- Jeg har følt meg habil i saken, ut fra at jeg ikke er i nærheten av å være nabo, men kun bor i strøket. Det er riktig at naboen min har et utbyggingsprosjekt. Jeg har fått en nabovarsel, men ikke hatt noen merknader på dette. Så den saken er utenfor min rekkevidde, og har ikke påvirket beslutningen i klagesaken. Saken har ikke fått noen annen behandling enn om prosjektet hadde ligget på Byåsen, Singsaker, eller noen annen bydel. Men det er jo en del som skjer på Tyholt- og Berg-området. Jeg synes det ville vært spesielt om jeg  skulle vært inhabil i alle disse sakene, sier Flydal.

Adresseavisen har vært i kontakt med eieren av nabotomta til Flydal, hvor det skal bygges. Eieren bekrefter at det har vært sendt ut nabovarsel om byggeplanene, og at Flydal ikke har hatt noen merknader til dette. Han opplyser også om at hovedboligen som planlegges på tomta, er like høy som boligen som står der i dag.

- Andre burde vurdert habiliteten

Professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, kjenner ikke Høsts og Dæhlis sak i detalj, men mener omstendighetene gjør at Flydals habilitet burde blitt vurdert av noen andre enn ham selv.

- Det at han kun bor noen få hundre meter unna boligen han uttaler seg om, har i utgangspunktet ingen betydning. Men her er saken at personen bor i samme strøk, som jeg regner med har mange av de samme kvalitetene som strøket i saken han selv har vurdert, og dette området har samme reguleringsplan som eiendommen som det søkes bygget på. Når det i tillegg finnes planer for en boligutbygging som potensielt kan påvirke forholdene for hans egen bolig i fremtiden, mener jeg summen av disse momentene gjør at hans habilitet i saken bør bli vurdert av noen andre, sier Smith.

Etter at vedtaket som ble fattet hos Fylkesmannen ble kjent, skapte det reaksjoner blant byens politikere. Kommunalråd Geirmund Lykke tok opp saken i bygningsrådet, og ba om en avklaring om hva som kan tillates i byggesaker, for å hindre uforutsigbarhet. Smith mener det er enda større grunn til å stille habilitetsspørsmålet på grunn av uenigheten mellom kommunen og Fylkesmannen i saken.

- At saken er omstridt mellom stat og kommune, gir en enda større grunn til å se på om det er andre hensyn en fellesinteressene for samfunnet som er avgjørende i saken, sier Smith.

Blir vurdert av andre

Flydal sier at han ikke så det som nødvendig å be andre om å vurdere sin egen habilitet da han behandlet saken. Han mener det også er viktig å få frem at naboklagene ikke bare ble vurdert av ham selv, men også av en annen saksbehandler og hans egen sjef. Etter at Høst og Dæhli sendte inn notatet til Fylkesmannen, vil Flydals habilitet bli vurdert av andre.

- Notatet vil bli saksbehandlet og kvittert ut. Siden habilitet er en av tingene som nevnes i notatet, vil min habilitet i saken nå bli vurdert av en av mine overordnede, sier Flydal.


Adresseavisen har den siste tiden hatt en diskusjon om Trondheim kommunes fortettingspolitikk. Hva synes du om kommunens fortettingspolitikk og utbyggingene i Trondheim?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå