- Lofoten-kompromisset er ikke et kompromiss

Programforslaget til Ap som ble lagt frem mandag, innholder flere dissenser. Det er kanskje ventet mest debatt rundt Lofoten.

AUF stritter imot: Julie Indstad Hole ser for seg kamp i oljesaken - og i skattepolitikken. 

Saken oppdateres.

Dissensene kan deles opp i tre punkter, og AUF var med på alle innsigelsene.

1. Dissens rundt «Lofoten-kompromisset»

Fire av dissensene er knyttet til det såkalte «Lofoten-kompromisset». Kort sagt legger programutkastet opp til en tredelt løsning i spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Ved Lofoten ønsker de et belte på 50 kilometer fra land som petroleumsfri sone, og hele Vestfjorden skal defineres som petroleumsfritt. Området som er lengst unna Lofoten (Nordland 6) åpnes for konsekvensutredning. To andre områder (Nordland 7 og Troms 2) setter man på vent.

AUF ønsker ingen konsekvensutredning:

- Først og fremst mener vi dette er ikke et kompromiss når alle som ønsker oljeboring, har satt seg ned og blitt enige om «kompromisset». Vi har allerede nok kunnskap til å vite at vi bør si nei til dette, sier AUF-leder Julie Indstad Hole i AUF i Sør-Trøndelag.

Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag sitter i programkomiteen, og forsvarer deres løsning:

- Der er både ulike syn innad i Ap og blant LO sine forbund her. Programteksten har søkt å formulere et kompromiss, men for AUF var ikke det godt nok. Så vil det samtidig være noen fylkesparti som har et klart ja-standpunkt, kommenterer Kjerkol.

Ingvild Kjerkol 

2. Dissens rundt på foreldrepermisjon

Programkomiteen ønsker tredelt foreldrepermisjon der mor har første del, og å øke fedrekvoten til 14 uker. AUF vil heller dele permisjonen i to, der de ni første ukene forbeholdes mor. AUFs Indstad Hole forklarer deres syn:

- Dette er et viktig likestillingsspørsmål. Vi har en lang og stolt tradisjon i Norge for at kvinner er i arbeid, og vi synes det er viktig å legge bedre til rette for at far kan være hjemme med barnet, sier Indstad Hole.

For Kjerkol og de andre i programkomiteen veier det tyngre å skjerme mor mer i begynnelsen av permisjonstiden:

- En tredeling vil skjerme de viktigste ukene for mor. Det er tross alt mor som går gjennom fødsel og trenger tid for å komme seg fysisk også, mens den tredje delen kan de disponere som de vil. Det er en helt riktig utvikling at far skal få mer tid, men enn todeling er å gå for langt, sier Kjerkol.

La frem forslag: Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik på vei inn til pressekonferansen hvor de skulle legge frem forslag til partiets program. 

3. Dissens rundt KRLE-faget

Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen. Her ønsker både Anniken Huitfeldt og AUF å fjerne K-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer «inkluderende fag».

- Vi mener alle barn og unge skal lære om alle religioner. Vi må ha en sterk fellesskole der man møter ulike mennesker og lærer om alle religioner, sier Indstad Hole.

Utover dissensene mener hun at vil bli en kamp for å sikre «en enda tydeligere skattepolitikk».

- Vi må bli tydeligere på at de som har mest skal betale mest. Vi bør også gjeninnføre arveavgifta, mener Indstad Hole, mens programkomiteen altså har gått for å beholde den sittende regjeringens løsning med ingen arveavgift.

- Mest debatt om Lofoten

Kjerkol forventer kanskje mest debatt rundt Lofoten-spørsmålet på landsmøtet som kommer.

- Utover Lofoten er det et veldig samstemt parti med en tydelig retning for politikken. Våre viktigste saker er blant annet arbeid, både å få flere i jobb og hvordan det er å stå i jobb, sier hun.

Programforslaget ble lagt frem mandag av komiteen, som har vært utgjort av Aps sentralstyre. Nå følger en periode med frist til 20. mars for skriftlige forslag fra kommuneparti og fylkesparti. I Trøndelag vil utkastet bli behandlet på fylkesårsmøtet for som foregår i midten av mars.

Der møtes de to fylkeslagene, blant annet for å velge sin nye, felles leder. De vil også forsøke å samle seg i mange spørsmål. Tradisjonelt har de to ulike fylkespartiene vært uenige på en del punkter, for eksempel i oljespørsmål, der nord har vært mer liberale.

- Per nå har vi i Nord-Trøndelag et vedtak som sier at vi ønsker konsekvensutredning, men nå ligger det et nytt forslag på bordet som er et kompromiss. Jeg opplever at nord og sør er veldig enig om veldig mye, sier fylkesleder Bjørn Engen fra Nord-Trøndelag.

For hans fylke er distriktspolitikk viktig:


- Vi har spilt inn det å ta hele landet i bruk. Vi ønsker å utvikle distriktene, at folk skal bo og trives her og at landbrukspolitikken er innrettet slik at den stemmer med terrenget. Vi er også opptatt av rovdyrpolitikk og hav- og fiskerinæringa, sier Engen.

Landsmøtet til Ap avholdes i slutten av april.

Bjørn Engen 

Aps programutkast
 • Tredelt løsning i oljespørsmålet: Et belte på 50 kilometer fra land utenfor Lofoten samt hele Vestfjorden gjøres petroleumsfritt. Nordland 6 skal åpnes for konsekvensutredning, mens Nordland 7 og Troms 2 settes på vent.
 • Innføre nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. Psykisk helse blir del av kompetansemålene til skolen.
 • Skattene økes med inntil 15 milliarder de neste fire årene, men dette vil ikke reversere alle regjeringens skattekutt, som har vært på 21 milliarder siden 2013. Ikke gjeninnføre arveavgiften.
 • 2 prosent av BNP skal brukes på forsvar.
 • Nei til nedsalg i statlige selskaper, med noen unntak. Valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner.
 • Alle født i 1990 eller seinere får redusert arbeidsavklaringspenger fra fire til to år. Til gjengjeld pålegges Nav eller kommunen å skaffe dem jobb.
 • Tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.
 • Utvidelse av kjønnskvoteringen.
 • Flere enn to personer kan være foreldre til samme barn.
 • Det åpnes for å innføre en tredje kjønnskategori.
 • Tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvote til 14 uker.
 • Halvparten av alle ansatte i barnehager må være barnehagelærere. I dag er kravet 33 prosent.
 • Slutt på au pair-ordningen.

Kilde: NTB/Arbeiderpartiet

På forsiden nå