Ledelsen ved barnevernsinstitusjon fikk sparken etter avsløring om tvang og isolasjon

Ledelsen ved en barnevernsinstitusjon i Melhus i Trøndelag fikk torsdag sparken, samme dag som Sivilombudsmannen kom med krass kritikk av institusjonen..

Saken oppdateres.

– Jeg har satt inn en annen erfaren institusjonsleder for å dra i gang de betydelige endringene som er nødvendige, sier regiondirektør Jonny Berg til ABC Nyheter.

Berg er direktør for statlige Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Midt-Norge og representerer derfor eieren av akuttinstitusjonen Kvammen. Hele ledelsen ble torsdag fjernet.

– Både institusjonen, eieren representert ved meg, og fylkesmannen som tilsynsmyndighet har vært klar over enkelte ting. Men kritikken fra Sivilombudsmannen er kraftigere enn det jeg så for meg, sier han.

Tilsyn i januar

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier til Adresseavisen at de reagerer på «den samlede mengden rutinemessig ulovlig tvang» som er utført ved barnevernsinstitusjonen Kvammen i Melhus kommune:

– Det er i strid med loven, og det er alvorlig i seg selv, sier Falkanger til Adresseavisen.

Tilsynet ble gjort i midten av januar i år, og rapporten ble offentliggjort 4. april. Saken ble først omtalt av nrk.no.

Kvammen er en akuttinstitusjon der normert oppholdstid er fire uker. Ulovlighetene dreier seg blant annet om isolasjon, kommunikasjonskontroll, bevegelseshindringer og et svært mangelfullt vedtaksregime, ifølge rapporten som publikum kan lese i sin helhet på Sivilombudsmannens hjemmesider.

Isolert fra omverdenen

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er klar i sin kritikk av Kvammen akuttinstitusjon.  Foto: Mona Ødegård/Sivilombudsmannen

 

I rapporten kommer det blant annet frem at ungdommene ikke har fått bevege seg utenfor institusjonen uten voksenfølge, og er blitt isolert fra andre beboere. Det stilles strenge krav til slik tvangsbruk i lovverket, og det må fattes vedtak i hver enkelt sak. Sivilombudsmannen konkluderer med at Kvammen har brutt loven.

– Hva er det normale på slike institusjoner – har dere tilsyn hvor dere ikke finner denne typen avvik?

– Vi har besøkt fem statlige akuttinstitusjoner for ungdom. Vi har ikke sett tilsvarende rutinemessig ulovlig bruk av tvang som vi så på Kvammen, sier Falkanger.

– Hva har dette å si for videre utvikling hos barna og ungdommene?

– Vi har påpekt flere forhold som er i strid med loven, og det er vårt hovedanliggende. Spesielt alvorlig er det at de rutinemessig ble skjermet, og isolert, fra de øvrige ungdommene ved ankomst – som i seg selv er en sårbar situasjon. Lokalene de kom til var ikke egnet til å gi den tryggheten og omsorgen som ungdom bør ha i en slik situasjon.

Kvammen akuttinstitusjon i Melus kommune.  Foto: Sivilombudsmannen

 

Krevende arbeid

– Det er åpenbart utfordrende å jobbe med denne typen problematikk. I rapporten beskrives det at ungdommene noen ganger kommer ifølge med politiet, med håndjern/fotjern og spyttmasker på. Har slike institusjoner egentlig nok ressurser?

– At dette kan være krevende arbeid, er det ingen tvil om. Jeg kan ikke uttale meg om institusjonene har nok ressurser. Men de må ha respekt for grunnleggende rettigheter og lovens krav, sier Falkanger.

– Det påpekes bruk av tvang som ikke er innenfor lovverket. Men kan det også være forståelig noen ganger, all den tid dette er svært krevende situasjoner?

– Det er ikke akseptabelt at tvang brukes rutinemessig. Det er forståelig at en i noen helt spesielle tilfeller må bruke tvang. Men det må skje ut fra vurderinger som loven gir anvisning på.

– Så dere også positive tegn ved institusjonen, da dere var på tilsyn?

– Ja, det var det. Enkeltansatte gjør på mange områder en fin jobb.

Lot seg instruere av politiet

I rapporten fremgår det at Kvammen i noen tilfeller iverksatte tvang på bakgrunn av politiets ønsker. «Det er institusjonen som har ansvar for at beboernes rettsikkerhet og integritet blir ivaretatt. Politiet kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang utover de grensene barnevernlovgivningen setter» står det i pressemeldingen.

Sivilombudsmannen har bedt om at Kvammen gjør rapporten tilgjengelig for ungdommene på institusjonen.

Krever strakstiltak

I en pressemelding krever Bufdir strakstiltak etter Sivilombudsmannens rapport fra Kvammen.

– Jeg beklager på det sterkeste at ungdommer i Bufetats institusjon i Region Midt-Norge ikke fullt ut har fått oppfylt sine rettigheter, og ser svært alvorlig på funnene til Sivilombudsmannen, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i pressemeldingen.

Tiltakene er:

  • Inntaksstopp på Kvammen akuttinstitusjon inntil videre
  • De fire ungdommene på institusjonen skal få full informasjon om funnene og bruddene på rettighetsforskriften
  • Det skal umiddelbart settes inn tiltak slik at ungdommen sikres sine rettigheter
  • Region Midt-Norge styrker Kvammen med lederstøtte umiddelbart
  • Region Midt-Norge skal avgi en full rapport om hvordan de skal lukke alle avvikene og feilene som er påpekt

Flere bekymringer fra Fylkesmannen

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har tro på at saken nå blir fulgt opp på en god måte.

– Dette virker meget positivt og tillitvekkende. Jeg håper de nå vil rette opp de forholdene vi har påpekt, sier Falkanger.

Fylkesmannen har flere ganger vist bekymring for måten Kvammen er drevet på i sine tilsynsrapporter. «Det var under besøket vanskelig å se hvordan Kvammen hadde jobbet for å følge opp fylkesmannens rapporter», heter det i Sivilombudsmannens rapport etter besøkene ved Kvammen i januar i år.

– Fylkesmannen har tidligere uttalt flere bekymringer, over flere år, uten at dere mener det har hatt effekt på driften. Er det grunn til å tro at dette blir annerledes nå?

– Ja, nå er det gitt klar beskjed, og det burde være grunnlag for endring. Normalt skal det være tilstrekkelig med Fylkesmannens påpekninger. Men i dette tilfellet ser det ikke ut til å ha vært det, sier Falkanger.

Samlet til hastemøte

Regiondirektør i Bufetat Midt-Norge Jonny Berg sitter torsdag 5. april i møte med Kvammen.

- Vi har innført inntaksstopp, og god ivaretakelse av de ungdommene som er her, sier han til Adresseavisen.

- Hva vil god ivaretakelse si?

- At vi sammen med institusjonen, med de kvalitetene som den tross alt har, sjekker ut punktene i rapporten som går på at ingen har frihetsberøvelse uten individuelle vedtak.

- Hvordan opplever du møtet med ledelsen på Kvammen?

- Det er jo krevende å få en sånn beskrivelse av arbeidet sitt, i det offentlige rom. Men jeg opplever at det er en god driv når det gjelder å gjøre de nødvendige endringene.

Sivilombudsmannen har bedt om svar på funn og merknader i rapporten innen 10. august 2018.

På forsiden nå