Frostating lagmannsrett har enstemmig vedtatt å forkaste både den siktede morens og påtalemyndighetens anke av Sør-Trøndelag tingretts kjennelse fra fengslingsmøtet torsdag 29. juni.

Tingrettens beslutning om å varetektsfengsle den siktede moren fra barnedødsfallsaken i Namdalen i to uker med brev- og besøkskontroll, samt mediekontroll, opprettholdes dermed.

- Mulighet til å kontakte vitner

Ifølge fengslingskjennelsen er lagmannsretten enig med tingrettens avgjørelse i at det foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede har forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen.

Lagmannsretten begrunner sin kjennelse med at saken er i en startfase og at det ennå gjenstår avhør av personer som de siktede og familien har hatt kontakt med. «En løslatelse vil gi siktede mulighet til å kontakte vitner og forsøke å påvirke forklaringene. Etter rettens syn foreligger sannsynlighetsovervekt for at hun vil benytte seg av en slik mulighet», heter det fra kjennelsen.

Selv om kvinnen er gravid og har helsemessige utfordringer, konkluderer lagmannsretten med at varetektsfengsling i to uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep overfor siktede.

Ønsket fullstendig isolasjon

Påtalemyndigheten anket tingrettens kjennelse fordi de mente et medieforbud vil være uten virkning med mindre siktede ilegges fullstendig isolasjon. Dette begrunner de med at det ved Trondheim fengsel ikke er mulighet til å håndheve et medieforbud så lenge siktede har fellesskap med andre og har tilgang til fellesarealer.

Lagmannsretten mener derimot det ikke er grunnlag for fullstendig isolasjon, ettersom påtalemyndigheten har knyttet bevisforespillelsesfaren med siktedes mulighet til å påvirke forklaringer til personer hun har hatt kontakt med dersom hun løslates.

«Det kan ikke ses at dette hensynet blir skadelidende ved at det ikke er mulig å håndheve et mediaforbud i varetektstiden», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Lege fattet mistanke

Saken i Namdalen startet da politiet i Trøndelag natt til mandag 26. juni mottok melding fra barnevernet om at et barn i en kommune i Namdalen var brakt inn til lege med alvorlige skader. Mistanken fra barnevernet gikk ut på at barnet var utsatt for vold. Barnets mor og stefar ble pågrepet og satt i politiets varetekt samme dag. Onsdag kom meldingen om at barnet var død av skadene.

Inntrøndelag tingrett vedtok onsdag 28. juni å varetektsfengsle stefaren i fire uker, hvorav to av ukene blir i full isolasjon.

Paret har flere barn. De er nå tatt hånd om av barnevernstjenesten i Midtre Namdal.