I løpet av det siste halvåret har regjeringen og samarbeidspartiet Venstre vurdert utflytting av flere hundre statlige arbeidsplasser fra hovedstaden Oslo.

De helhetlige planene blir lagt på bordet torsdag ettermiddag – og kan bety at så mange som 1000 konkrete statlige arbeidsplasser vil få sin adresse revurdert i løpet av månedene som kommer med tanke på utflytting.

Men allerede nå bekrefter regjeringspartiene og Venstre at store deler av landbruksforvaltningen kan bli sendt til Trøndelag og Steinkjer.

- En utredning skal stå klar 1. juli, men de politiske føringene som er lagt er svært sterke for Trøndelag, bekrefter Høyres Frank Jenssen og Venstres André N. Skjelstad overfor Adresseavisen.

Trøndersk enighet om Steinkjer

Flytteplanen er en direkte konsekvens av et kompromiss mellom Venstre og regjeringspartiene fra i fjor vår. Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

«Lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også utenom de store byene», heter det i avtalen som ble inngått.

Trøndelag er eneste sted som nevnes konkret, men regjeringen er pålagt å utrede minst tre alternativer til hver slike utflytting.

I Trøndelag er det imidlertid bred enighet om at Steinkjer er regionens valg når det gjelder å få lokalisert landbruksforvaltningen.

- Vi skal selvfølgelig være ydmyke for at det fortsatt gjenstår en utredning og en beslutning. Men med de føringene som er lagt inn, føler vi oss trygge på at Steinkjers kandidatur står svært sterkt, sier Høyres Elin Agdestein.

- Et samspill mellom utdanning, forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.

Beslutning før valget

Utredningene av flytteambisjonene skal gjøres skal være ferdige før sommeren. Etter dette vil flyttevedtakene komme på løpende bånd fra regjeringskvartalet, lover samarbeidspartiene.

Partiene ønsket onsdag ettermiddag ikke å være tydelige på antallet statlige arbeidsplasser man nå vil vurdere, men understreker at antallet vil være «betydelig».

Da Høyres Victor Norman sto i spissen for utflytting av 800 arbeidsplasser i ulike statlige tilsyn, ble det bråk.

- Det er sterke motkrefter til statlig utflytting. Vi forventer ingen støtte fra Arbeiderpartiet denne gangen heller. Vi vil ha dette på plass før valget, sier Andé N. Skjelstad.

- Politisk omkamp på alt, uansett, er blitt en parodisk politisk øvelse for enkelte denne høsten. Desto mer som er på plass, jo bedre, sier Frank Jenssen.

Hele byråkratiet i lufta

Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Det er størsteparten av arbeidsplassene i Oslo man nå vi sende ut av hovedstaden.

Samtidig vil regjeringen gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå.

- Utredningen som nå skal gjøres, skal se på hele kjeden av forvaltning. Det ligger i dette at arbeidsdelingen mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet også vil bli vurdert på nytt. Målet for dette vil være forenkling og desentralisering, sier Jenssen.

I tillegg til de litt over 200 byråkratene i Landbruksdirektoratet, ligger ligger den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene på om lag 300 årsverk.